Konfidencialitātes politika

1. Atbildīgās personas kontaktinformācija un adrese

Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu, citiem piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un citiem noteikumiem, kam ir datu aizsardzības raksturs, šajā dokumentā ir uzrādīta informācija par mūsu uzņēmumu (turpmāk tekstā - "mēs" vai "mēs" vai "mūsu").

2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Atbildīgais par datu apstrādi:

Beata Johansone
SIA DAW Baltica, Jur.adrese: Miera iela 30C, Salaspils, LV – 2169
Tālrunis: +371 675 000 72
e-pasts: info(at)daw.lv

Ikviens datu subjekts var jebkurā liakā griezties pie datu aizsardzības speciālistia ar jautājumiem un ierosinājumieme saistībā ar datu aizsardzības jautājumu.

3. Definīcijas

Mūsu datu aizsardzības informācija balstās uz definīcijām, kuras ir izmantotas Eiropas Savienības direktīvās, un rīkojumiem, ar kurus izsniedz birojs, izstrādājot Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR). Muster GmbH datu aizsardzības informācijai jābūt viegli salasāmai un saprotamai ne tikai plašai sabiedrībai, bet arī mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai sniegtu saprotamu informāciju, zemāk tiek precizētas izmantotās definīcijas.

Šajā datu aizsardzības informācijā un mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam šādus terminus:

       • Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk "datu subjekts"). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, tādu kā nosaukums, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators, viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi fiziskai personai ģenētiskā, garīgā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

       • Datu subjekts

Datu subjekts ir katra identificēta vai identificējamā fiziskā persona, kuras personas datus apstrādā atbildīgā puse.

       • Datu apstrāde

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts saistībā ar personas datiem - neatkarīgi no tā, vai tos izmanto automātiski - piemēram, datu vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai grozīšana, atgūšana atpakaļ, konsultēšana, izmantošana, izpaušana ar datu pārraidi, izplatīšana vai citādi padarīšana par pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

       • Datu apstrādes aizliegšana

Apstrādes ierobežošana ir uzglabāto personas datu marķēšana, lai ierobežotu to apstrādi nākotnē.

       • Profilēšana

Profilēšana ir katra automatizētās personas datu apstrādes forma, kas sastāv no šiem personīgajiem datiem, kuri tiek izmantoti, lai atklātu konkrētus personiskus aspektus attiecībā uz konkrētu fizisku personu, un konkrētus aspektus attiecībā uz darba izpildi, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, ticību, uzvedību, dzīvesvietu vai dzīvesvietas maiņu, ko vērtē, analizē vai prognozē.

       • Pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar piešķirt konkrētam datu subjektam, neizmantojot papildu informāciju, šī papildu informācija tiek uzglabāta īpašā veidā un pakļauta tehniskai un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka personas datus nevar nodot identificētai vai identificējamai fiziskai personai.

       • Atbildīgā puse par datu apstrādi

Puse atbildīgā par datu apstrādi (turpmāk atbildīgā puse) ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, amatpersona, institūcija vai cita amata veicējs, kas atsevišķi vai kopā ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja apstrādes mērķi un līdzekļi ir noteikti Eiropas Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos, tad var noteikt atbildīgās puses vai īpašus atbildīgās puses iecelšanas kritērijus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem.

       • Pasūtījumu apstrādes speciālists

Pasūtījumu apstrādes speciālists ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, aģentūra vai cita organizācija, kas apstrādā personas datus pēc atbildīgās puses norādījumiem.

       • Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, aģentūra vai cita organizācija, uz kuru attiecas personas dati neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona. Tomēr iestādes, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu misiju, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

       • Trešā puse

Trešā puse ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita organizācija, kas nav datu subjekts, atbildīgā puse, pasūtījumu apstrādes specialists, un personas, kas ir pilnvarotas tieši kontrolētāja vai apstrādātāja pārziņā apstrādāt personas datus.

       • Piekrišana

Piekrišana ir jebkura brīvprātīgi sniegta un nepārprotami izteikta datu subjekta piekrišana vai cita nepārprotama apstiprinoša informācija akta veidā, ar kuru datu subjekts norāda, ka piekrīt personas datu apstrādei, kas attiecas uz viņu.

4. Vispārējā informācija

Datu aizsardzība, datu drošība un datu slepenība mums ir ļoti svarīga. Īpaši svarīga ir jūsu personas datu, jūsu biznesa datu un komercnoslēpumu ilgstoša aizsardzība.

Jūs varat apmeklēt mūsu vietni, nesniedzot nekādu personisku informāciju. Tomēr, ja izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni, tam būs nepieciešama jūsu personīgā informācija. Parasti mēs apkopojam un izmantojam datus, ko iegūstam no mūsu vietnes, kā arī datus, kas tiek glabāti tikai, lai tos izmantotu mūsu vajadzībām, lai nodrošinātu mūsu vietnes darbību, uzsāktu, veiktu un apstrādātu pakalpojumus / piedāvājumus, kas tiek piedāvāti tīmekļa vietnē (līguma izpilde) un tos neizdod ārējām trešajām pusēm, ja vien tas nav oficiāls pienākums. Visos citos gadījumos mēs iegūsim jūsu atsevišķu piekrišanu.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām un saskaņā ar mūsu valstī spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem. Izmantojot šo privātuma politiku, mēs vēlamies jūs informēt par mūsu apstrādāto personas datu veidu, apjomu un mērķi. Turklāt mēs informēsim jūs par jūsu tiesībām saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

Mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, izmantojot šo vietni. Piemēram, šajā tīmekļa vietnē drošības nolūkos tiek izmantots SSL šifrējums un lai aizsargātu slepenā satura nosūtīšanu, piemēram, pieprasījumus, izmantojot kontaktinformācijas formu, kuru jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, pārlūka rindā, kad pārlūka adreses līnija mainās no "http: //" uz "https: //". Ja ir aktivizēta SSL šifrēšana, datus, ko iesniedzat mums, nevar izlasīt trešās personas. Tomēr datu pārraides procesā var būt drošības caurumi, tāpēc nevar garantēt absolūtu aizsardzību.

5. Apstrādes likumības vispārīgie noteikumi

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1 a punkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. 

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1 b punkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja apstrāde ir vajadzīga līgumā, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1 c punkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridiku pienākumu. 

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1 d punkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1 f punkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu uzņēmuma vai trešo personu likumīgās intereses, datu subjekta pamata tiesības un pamata brīvību, ja tās nekrustojas ar pirmājām minētajām interesēm. 

6. Informācijas dzēšanas un uzglabāšanas vispārīgie noteikumi

Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz beidzas mērķis, kuram dati tika uzglabāti. Turklāt uzglabāšana var notikt, ja Eiropas vai valstu likumdevēji to nosaka rīkojumos, likumos vai citos noteikumos saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, uz kuriem attiecas atbildīgā puse. Datu bloķēšana vai dzēšana tiek veikta arī tad, ja termiņš uzglabāšanas laikam, kas noteikts kā standarts, beidzas, ja nav nepieciešamības turpināt uzglabāt datus, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

7. Vispārīgo datu un informācijas vākšana

Mūsu tīmekļa vietne apkopo vispārīgu informāciju katru reizi, kad vietnei piekļūst datu subjekts vai automatizēta sistēma. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnāla failos. Kāda informācija tiek apkopota:(1) pārlūkprogrammas veidi un versijas, (2) operētājsistēma, ko izmanto piekļuves sistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma piekļūst mūsu mājas lapai, (4) apakštīmekļa lapas, kurām var piekļūt, (5) tīmekļa vietnes piekļuves datums un laiks, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) citi līdzīgi dati un informācija, ko izmanto, uzbrūkot mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, mēs neizdaram nekādus secinājumus par datu subjektu. Vēl jo vairāk šī informācija ir nepieciešama, lai: (1) varētu pareizi nodrošināt mūsu vietnes saturu, (2) ļautu optimizēt mūsu vietnes saturu un tā reklamēšanu, (3) nodrošinātu ilgstošu funkcionalitāti no mūsu IT sistēmām un mūsu tīmekļa vietnes tehnoloģijas, un 4) tiesībaizsargājošām iestādēm būtu pieejama informācija, kas vajadzīga kriminālvajāšanas veikšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Šos anonīmi apkopotos datus un informāciju mēs vērtējam no vienas puses: statistiski, no otras puses, ar mērķi palielināt datu aizsardzību un datu drošību mūsu uzņēmumā, lai mēs varētu nodrošināt apstrādāto personas datu optimālu aizsardzību. Servera logfailu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem personas datiem, ko norādījis datu subjekts.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 1f. punkts

(Likumīgais pamats)

Sistēmas IP adreses pagaidu uzglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datoram. Lai to izdarītu, lietotāja IP adrese jāglabā sesijas laikā.

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi viņu vākšanai. Tas ir gadījums, kad konkrētā sesija ir beigusies.

Tas notiek ne vēlāk kā septiņas dienas pēc tam, kad dati tiek glabāti log failos. Iespējama papildus uzglabāšana. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek izdzēstas vai izkropļotas.

Nav, jo dati ir nepieciešami, lai pārvaldītu mājas lapu

 

8. Reģistrācijas veikšana mājas lapā

Jums ir iespēja reģistrēties mūsu mājas lapā, sniedzot personisku informāciju. Īpašie personas dati, kas tiek nosūtīti par apstrādi atbildīgajai pusei, ir skaidri norādīti ieejas formā, ko izmanto reģistrācijai. Datu subjekta ievadītie personas dati tiek savākti un uzglabāti tikai iekšējai lietošanai, ko veic par apstrādi atbildīgā puse. Mēs varam izpaust informācijas vienam vai vairākiem pārstrādātājiem, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējam, maksājumu pakalpojumu sniedzējam un loģistikas pakalpojumu sniedzējam, kurš arī izmanto personas datus tikai, lai izpildītu pasūtījumu.

Kad jūs veicat reģistrāciju mūsu mājas lapā, mēs arī saglabājam jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirto IP adresi, reģistrācijas datumu un laiku. Saglabājot šos datus, mēs, ja nepieciešams, varam noskaidrot noziedzīgus nodarījumus un autortiesību pārkāpumus. Šajā ziņā šo datu uzglabāšana ir nepieciešama un ir likumīgā ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6. panta 1. f punkta izpratnē. Šo datu nodošana trešajām personām nenotiek, ja nav juridiskā pamata to darīt, vai nodošana notiek kriminālprocesā vai civillietā.

Papildus iepriekš minētajam, jūsu personas dati, kurus reģistrējoties brīvprātīgi norādījāt, palīdz mums piedāvāt jums saturu vai pakalpojumus, kas, ņemot vērā jautājuma raksturu, var tikt piedāvāts tikai reģistrētiem lietotājiem.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.pants 1b punkts

 (līguma nosacījumu izpilde)

Lietotāja reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar lietotāju vai izpildītu pirmslīguma pasākumus.

Tas attiecas uz līguma izpildi vai pirmslīguma pasākumu izpildi reģistrācijas procesā, kad dati par līguma izpildi vairs nav vajadzīgi. Arī pēc līguma noslēgšanas var būt nepieciešamība uzglabāt līguma partnera personas datus, lai izpildītu līgumiskas vai juridiskas saistības.

 

Kā lietotājam jums ir iespēja jebkurā laikā pārtraukt reģistrāciju. Jebkurā laikā varat mainīt saglabātos datus.

Ja dati ir vajadzīgi līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, tad priekšlaicīga datu dzēšana ir iespējama tikai tad, ja šajā sakarā nav noslēgtas līguma vai juridiskas saistības.

9. Kontaktu forma un e-pasta kontakts

Mūsu mājas lapā ir iekļautas saziņas formas, kuras var izmantot elektroniskai saziņai. Ja lietotājs apstiprina šo opciju, ievades maska ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti. Šie dati var būt (piemēram):

• Uzruna*
• Tituls
• Vārds un uzvārds *
• Uzņēmums
• Pasta adrese *
• E-pasta adrese *
• Tālrunis
• Faksa numurs
• URL
• Mērķis
• Ziņojums *

Ziņas nodošanas brīdī papildus tiks saglabāta informācija par

 • Savienojuma laiku un datumu

Alternatīvai tiek piedāvāta iespēja sazināties izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā tiek glabāti lietotāja e-pasta ziņojumā nosūtītie lietotāja dati.

Šajā sakarā dati netiek nodoti trešajām personām. Dati tiek izmantoti vienīgi sarunas (ziņojuma) apstrādei, un tie tiks nekavējoties dzēsti, ja tie vairs nav vajadzīgi.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

Juridiskais pamatojums datu apstrādei ir ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas panta 6 punkta 1b, gadījumā, ja dati tiek pieprasīti ar kontaktu formas vai e-pasta starpniecību

 (līguma izpildei; pirms līguma noslēgšanas nosacījumam);

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas panta 6 punkta 1c (juridiskā nosacījuma izpilde piem.atbildes sniegšanas par datu aizsardzības jautājumu) un

papildus

ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas panta 6 punkta 1f, izpildei (likumīgās intereses)

Personas datu apstrāde no ievades maskas / e-pasta kalpo vienīgi, lai apstrādātu kontaktu. Tas ietver arī nepieciešamo likumīgo interesi par datu apstrādi.

Pārējie personas dati, kas tiek apstrādāti nosūtīšanas procesā, palīdz novērst kontaktinformācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošināt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

 

 

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi to apstrādei. Tie ir personas dati no kontaktformas un tie, kas nosūtīti pa e-pastu.

Iepriekš minētais nav piemērojams, ja uz korespondenci attiecas komerciālais saglabāšanas pienākums/likums. 

Sūtīšanas procesā savāktie papildu personas dati tiks dzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

Lietotājam ir iespēja jebkurā brīdī iebilst pret viņa personīgo datu glabāšanu. Šādā gadījumā komunikācija nevar turpināties. 

10. Reklāma

Mēs paturam tiesības uzglabāt jūsu personas datus, kurus esam saņēmuši no jums saskaņā ar līgumattiecībām, un izmantosim tos mūsu pašu reklamēšanas nolūkos, piemēram, lai nosūtītu līdzīgus, interesantus piedāvājumus un informāciju par mūsu piedāvājumiem un pakalpojumiem ar vēstules pastu vai arī pa e-pastu, ja jūs norādāt savu e-pasta adresi un tam savu atsevišķu piekrišanu. 

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

Juridiskais pamatojums reklāmai saskaņā ar atrunāto 9.2.punktā ir ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas pants 6 punkts 1b

 (juridiskais pamats)

Datu ievākšanas mērķis  papildus līguma izpildei ir iespēja klientiem nosūtīt reklāmas materiālus mērķtiecīgi (atbilstoši viņa interesēm). 

Dati tiek dzēsti ne vēlāk kā 6 gadus pēc pēdējās pasūtījuma veikšanas vai tiek bloķēti reklāmas nolūkos (ja pastāv uzglabāšanas pienākums).

 

Iebildumu tiesības saskaņā ar punktu 16.7

11. Datu aizsardzības process pieteikumu iesniešanas gadījumā

Mēs iegūstam un apstrādājam pieteikuma iesniedzēju personas datus, lai uzlabotu pieteikšanās procesu. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumu, kad pieteikuma iesniedzējs elektroniski nosūta mums attiecīgos pieteikuma dokumentus, piemēram, uz e-pastu. Ja mēs noslēdzam darba līgumu ar Jums kā kandidātu, pārsūtītie dati tiks saglabāti darba attiecību nolūkā, ievērojot juridiskās prasības. Ja puse, kas ir atbildīga par pretendenta datu apstrādi, nenoslēdz darba līgumu, tad pieteikuma dokumenti tiks izdzēsti saskaņā ar LR saistošiem noteikumiem.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

Juridiskais pamatojums datu apstrādei izmantojot formu vai e-pastu darba pieteikuma iesūtīšana ir ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas pants 6 punkts 1b

(darba līguma izpilde; pasākumi pirms darba līguma noslēgšanas);

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1c (saistību izpilde piem. Atbildes sniegšana pretendentam darba pieteikuma komunikācijas procesā)

un

papildus ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6. panta 1f.punkts

(juridiskais pamatojums)

un īpašas likumīgas atļaujas noteikumi, piemēram, koplīgums, uzņēmuma līgums, ienākuma nodokļa likums utt. Personāla/ personāla apstrādes lietas papildus atsauce.

Ja mēs noslēdzam darba līgumu ar jums kā darba meklētāju, dati, kas nosūtīti, lai attīstītu darba attiecības, tiks saglabāti, ievērojot juridiskās saistības. 

 

 

Ja puse, kas ir atbildīga par pretendenta datu apstrādi, nenoslēdz darba līgumu, tad pieteikuma dokumenti tiks izdzēsti saskaņā ar LR saistošie noteikumiem.

Tikai vispārējās atteikuma tiesības.

 

12. Sīkfaili - datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu tiešsaistē izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un kuri saglabā noteiktus iestatījumus un datus, lai apmainītos ar tiešsaistes piedāvājumu no mums, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfails parasti satur domēna nosaukumu, no kura tika nosūtīts sīkfails, kā arī informāciju par sīkdatnes vecumu un burtciparu identifikatoru.

Sīkfaili ļauj mums atpazīt datoru un nekavējoties veikt jebkādus iepriekš iestatījumus. Sīkfaili palīdz mums uzlabot tiešsaistes piedāvājumu un piedāvāt jums labāku un personalizētu pakalpojumu.

Mūsu izmantotie sīkfaili ir tā sauktie sesijas sīkfaili, kuri tiek automātiski izdzēsti pēc pārlūka sesijas beigām.

Turklāt mūsu mājas lapā mēs izmantojam sīkdatnes, kas ļauj analizēt lietotāju pārlūkošanas darbību.

Šādā veidā savākto lietotāju dati ir tehniski pseidonimizēti. Attiecīgi vairs nav iespējams noteikt lietotāja personīgos datus sesijas laikā. Dati netiks saglabāti kopā ar citiem lietotāju personīgajiem datiem.

Piekļūstot mūsu vietnei, informējam lietotājus par sīkfailu izmantošanu analīzes nolūkos un atsaucamies uz šo konfidencialitātes politiku. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai jūs būtu informēti par sīkdatņu iestatījumu un individuāli pieņemtu lēmumu par to apstiprināšanu vai izslēgtu. Sīkdatņu nepieņemšana var ierobežot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Tālāk norādītās saites sniedz informāciju par to, kā ieslēgt vai atslēgt sīkfailus galvenajās pārlūkprogrammās:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Jūs esat pieņēmuši mūsu sīkfailus, ja esat ieslēguši vai neesat atslēguši sīkfailu iestatījumus un turpinat izmantot mūsu tīmekļa vietnes.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1f

(juridiskās intereses) stingri tehniski svarīgām sīkdatnēm

Papildus:

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1a

(piekrišana)

 

Tehniski nepieciešamo sīkfailu izmantošanas mērķis ir veicināt vietņu izmantošanu lietotājiem. Dažas mūsu vietnes funkcijas nevar piedāvāt bez sīkdatnēm. Šiem nolūkiem ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma tiktu atpazīta arī pēc lapas sesijas pārtraukuma.

Sīkdatņu analīzes izmantošana ir paredzēta, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti. Izmantojot analīzes sīkdatnes, mēs uzzinām, kā tiek izmantota vietne, un tādējādi mēs varam pastāvīgi optimizēt mūsu piedāvājumu.

Šīs mērķis arī iekļauj mūsu juridiskās intereses datu apstrādei saskaņā ar ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1f

Sīkfaili tiek glabāti lietotāja datorā un tiek pārraidīti no tā uz mūsu vietni. Tādējādi jums kā lietotājam ir pilnīga sīkdatņu izmantošanas kontrole. 

Veicot izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, jūs varat deaktivizēt sīkfailus vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Jau saglabātie sīkfaili var tikt dzēsti jebkurā laikā. To var veikt arī automātiski. Tomēr, ja sīkdatnes mūsu vietnei ir deaktivizētas, vairs nevarēs pilnībā izmantot visas mājas lapas funkcijas.

Flash sīkfailu pārsūtīšanu nevar kontrolēt pārlūkprogrammas iestatījumi, bet gan mainot Flash Player iestatījumus.

Turklāt, apmeklējot mūsu vietni, tiek izmantoti šādi trešās puses sīkfaili

13. Sociālo mēdiju kanāli, Spraudņi un izsekošanas rīki

 • Datu aizsardzības noteikumi Facebook spraudņa (Plug-Ins) izmantošanai

Šajā vietnē tiek izmantoti sociāla tīkla facebook.com spraudņi ("plug-ins"), ko pārvalda Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook"). Spraudņus var atpazīt ar vienu no Facebook logotipiem (baltā krāsā "f" uz zilas flīzes vai "thumbs up" rakstzīmi) vai arī tiem ir raksturīga piezīme "Facebook Social Plugin". Facebook sociālo spraudņu sarakstu un izskatu var pārbaudīt šeit: http://developers.facebook.com/plugins.

Kad abonents izmanto piedāvāto tīmekļa lapas spraudni, tā pārlūks izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Facebook pārsūtu spraudņa saturu tieši jūsu pārlūkprogrammai un ievieto vietnē. Tāpēc pakalpojuma sniedzējs neietekmē to datu apjomu, ko Facebook iegūst ar šī spraudņa palīdzību, un tādējādi informē dalībniekus atbilstoši viņu zināšanu līmenim (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

Izmantojot spraudņu integrāciju, Facebook saņem informāciju par to, kā apmeklētājs ir nonācis līdz lapai.

Ja apmeklētājs ir ielogojies izmantojot Facebook lapu, tad tas apmeklējums var tikt sasaistīts ar Facebook profila apmeklējumu. Ja apmeklētājs mijiedarbojas ar spraudni, piemēram, nospiežot pogu Patīk vai atstājot savu komentāru, tad jums tiks nosūtīts ziņojums. Ja neesat Facebook dalībnieks, jums ir iespēja uzzināt IP adresi un saglabāt to. Saskaņā ar Facebook tikai Vācijā tiek glabāta anonīma IP adrese.

Papildus informāciju par datu vākšanas mērķi, turpmāku apstrādi un datu izmantošanu no Facebook puses, kā arī saistītās tiesības un privātuma aizsardzību, lūdzu skatīt:

http : //www.facebook.com/policy.php

Ja apmeklētājs ir Facebook lietotāju lokā un nevēlas, lai Facebook ievāc datu izmantojot šo iespēju un savieno šo datus ar Facebook lietotāja datiem, kas ir pieejami tā profilā, tad apmeklētājam pirms apmeklēt tīmekļa vietni nepieciešams iziet no Facebook profila lapas.
Jūs varat vienkārši nobloķēt Facebook sociālo spraudni izmantojot savai pārlūkprogrammai papildus aizsardzību, piem.  “Facebook Blocker”.

 • Piezīme par datu apstrādi mūsu Facebook fanu lapā

-Regulāri netiek ievākti un apstrādāti jūsu personas dati

Apmeklējot mūsu Facebook fanu lapu, mēs regulāri nevācam un neveicam jūsu personas datu apstrādi. Apstrādi parasti veic Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija. To konfidencialitātes politiku var atrast vietnē www.facebook.com/privacy/explanation

-Personas datu ievākšana un apstrāde izņēmuma gadījumos

Ja izņēmuma gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus (piemēram, no komentāriem) ar mums (ārpus Facebook), tad tas tiek darīts tikai mūsu pašu vajadzībām, piemēram, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai par paziņojumu slēgšanu. Šajā gadījumā mēs esam atbildīgi; tādēļ tiek piemēroti visi attiecīgie paziņojumi šajā konfidencialitātes politikā.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

Juridiskais pamatojums datu apstrādei ir

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1b

citos aspektos apstrāde tiek veikta tikai likumīgu interešu labā, piemēram, ar konkrētām aizdomām par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas pantu 6 punkts 1f

Tikai pašu vajadzībām, piemēram, loteriju vai citu akciju īstenošanai.

Jūsu dati tiks dzēsti, ja nav nepieciešams uzglabāt datus speciālajos nolūkos.

Saskaņā ar Facebook nosacījumiem un tehniskajām iespējām un kad dati tiek nosūtīti mūsu sistēmai izņēmuma gadījumos, saskaņā ar vispārējo nosacījumu 9 nodaļas noteikto.

 • Datu aizsardzības noteikumi izmantojot YouTube

Šajā vietnē mēs esam integrējuši YouTube komponentus. YouTube ir interneta videoklipu portāls, kas ļauj bez papildus maksas lejuplādēt videoklipus, kopīgot ar citiem, novērtēt un komentēt. YouTube atļauj visu veidu videoklipu publicēšanu, ne tikai filmas un televīzijas programmas, bet arī mūzikas videoklipus, tīzerus un lietotāju sagatavotus amatieru videoklipus.

Uzņēmums, kas atbild par YouTube ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube, LLC Google Inc. meitas uzņēmums, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Kad atsevišķas mājas lapas sadaļā, kuru pārvalda atbildīgā puse, tiek integrēti YouTube video, datu subjekta datu pārraides pārlūkprogramma veic konekciju, lai lejuplādētu relevanto YouTube saturu no YouTube servisa. Plašāku informāciju par YouTube, lūdzu meklēt https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Pateicoties šim tehniskajam procesam YouTube un Google saņem informāciju par to, kuru konkrēti tīmekļa vietnes sadaļu apmeklēja datu subjekts.

Ja persona vienlaicīgi ir ielogojusies YouTube, tā tiek atpazīta, izsaucot apakšlapu, kurā ir ievietots YouTube videoklips, kuru konkrēti tīmekļa vietnes apakšdaļu apmekēja datu subjekts. Šo informāciju apkopo YouTube un Google, un tā ir sasaistīta ar atsevišķu datu subjekta YouTube kontu.

YouTube un Google vienmēr saņems informāciju no YouTube komponentēm par to, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu mājas lapu, ja tas vienlaicīgi ir ielogojiet mūsu mājas lapā un YouTube lapā; tas notiek neatkarīgi no tā vai datu subjets uzklikšķinājies uz YouTube video vai nē.

Ja nevēlaties, lai Jūsu kā datu subjekta informācija netiktu nodota YouTube un Google, Jums nepieciešams iziet no YouTube profila pirms Jūs aizejat uz mūsu mājas lapu.

Zemāk atradīsiet informāciju par personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu no Google un YouTube puses https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 • Datu aizsardzības noteikumi par Piwik Pro ievietošanu un lietošanu

Šajā vietnē izmantojam tīmekļa analīzes un piekrišanas pārvaldības programmatūru PiwikPro (Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlīne, Vācija). Izmantojot PiwikPro, tiek vākti analīzes sīkdatnes, lai optimizētu vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi, uzlabojot kvalitāti un saturu. Šim nolūkam tiek izmantotas tā sauktās "analīzes sīkdatnes", kas sniedz šīs vietnes nodrošinātājam ieskatu vietnes lietošanā. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas glabā informāciju par lietotāju no interneta pārlūkprogrammas lietotāja gala ierīcē. Regulāri tiek apkopota šāda informācija:

 • IP adrese
 • Operētājsistēma
 • Pārlūka ID
 • Piekļuves atrašanas vieta
 • Piekļuves ilgums

Analīzes sīkfailu izmantošanai ir nepieciešama jūsu nepārprotama piekrišana. Šīs vietnes nodrošinātājs izmanto analīzes sīkfailus tikai tad, ja esat iepriekš devis atsevišķu un nepārprotamu piekrišanu, izmantojot sīkfailu piekrišanas logu. Šādā gadījumā tiek izmantotas analīzes sīkdatnes, kas ļauj veikt šīs vietnes statistiskā pārklājuma analīzi, novērtēt mūsu tiešsaistes mārketinga pasākumu panākumus, kā arī testēšanas procedūras, piemēram, lai pārbaudītu un optimizētu dažādas mūsu tiešsaistes piedāvājuma vai tā komponentu versijas.

Juridiskais pamatojums jūsu datu apstrādei izmantojot PiwikPro ir jūsu nepārprotama piekrišana saskaņā ar ES Vispārīgu datu aizsardzības regulu pants 6 punkts 1a.

Šīs tīmekļa vietnes nodrošinātājs nepārprotami izslēdz jūsu datu nodošanu citām trešajām personām un jo īpaši trešajām valstīm ārpus ES.

Tā kā esat devis savu piekrišanu analītisko sīkfailu izmantošanai, jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, lai tā būtu spēkā nākotnē.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību PiwikPro: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/atteikumi

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1a(piekrišana)

Sīkdatņu analīzes izmantošana ir paredzēta, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti.

Tā kā esat devis savu piekrišanu analītisko sīkfailu izmantošanai, tā mērķis ir statistiski analizēt šo vietņu pārklājumu, izmērīt mūsu tiešsaistes mārketinga pasākumu panākumus un, piemēram, veikt pārbaudes procedūras, lai pārbaudītu un optimizētu dažādas mūsu tiešsaistes piedāvājuma vai tā komponentu versijas.

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti, vai ja atsauksiet savu piekrišanu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, un tā būs spēkā nākotnē.

 

 • Datu aizsardzības noteikumi par Google AdWords ievietošanu un lietošanu

Šajā tīmekļa vietnē esam integrējuši Google AdWords. Google AdWords ir interneta reklamēšanas pakalpojums, kas ļauj reklāmdevējam izvietot reklāmu ne tikai Google meklētājprogrammu rezultātos, bet arī Google reklamēšanas tīklā. Google AdWords ļauj reklāmdevējam iepriekš noteikt konkrētus atslēgas vārdus, ar kuru palīdzību reklāma tiks parādīta tikai Google meklētājprogrammas rezultātos, kad lietotājs ar meklētājprogrammu izsauc atslēgas vārda atbilstošo meklēšanas rezultātu. Google reklamēšanas tīklā reklāmas tiek izplatītas tematiski atbilstošām vietnēm, izmantojot automātisku algoritmu un ievērojot iepriekš definētos atslēgas vārdus.

Google AdWords pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Google AdWords mērķis ir mūsu tīmekļa vietnes reklamēšana, izmantojot trešo personu tīmekļa vietnes satura pārklājumu ar interesēm atbilstošu reklāmu un Google meklētājprogrammas rezultātos un trešās puses reklāmas mūsu vietnē.

Ja datu subjekts sasniedz mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, tā sauktais reklāmguvumu sīkfails tiek glabāts Google datu subjekta IT sistēmā. Konversijas sīkfails zaudē savu spēku pēc 30 dienām, un tas kalpo, lai identificētu datu subjektu. Konversijas sīkfails – ja uzglabāšanas termiņš vēl nav beidzies - ļauj noteikt, vai mūsu tīmekļa vietnē tika izsaukta kāda konkrēta apakškopa, piemēram, tiešsaistes veikalu sistēmas iepirkumu grozs. Izmantojot reklāmguvumu sīkfailus, mēs ne tikai paši, bet arī Google varam secināt, vai datu subjekts, kas mūsu vietnē nonāk, izmantojot AdWords reklāmu, radīja apgrozījumu, t.i., pabeidza pirkumu vai pārtrauca darbu.

Google izmanto datus un informāciju, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailus, lai sagatavotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiku. Šo apmeklējumu statistiku, savukārt, izmanto paši, lai noteiktu kopējo apmeklētāju skaitu, kas nonāk līdz mums, izmantojot AdWords reklāmas, tas ir, lai noteiktu konkrētās AdWords reklāmas panākumus vai trūkumus, un lai optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnē. Ne mūsu uzņēmums, ne citi Google AdWords reklāmas klienti nesaņem informāciju no Google, ar kuru palīdzību varētu identificēt datu subjektu.

Izmantojot reklāmguvumu sīkfailus, tiek glabāti personas dati, piemēram, datu subjekta apmeklētās vietnes. Ar katru mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, attiecīgi personas dati, ieskaitot datu subjekta izmantoto interneta savienojuma IP adresi, tiek nosūtīti uz Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google uzglabā ASV. Noteiktos apstākļos Google personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procesu, nodod trešajām personām.

Kā jau minēts iepriekš, datu subjekts var jebkurā brīdī novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izveidojot piemērotu iestatījumus izmantotajā interneta pārlūkprogrammā un tādējādi iebilstot pret sīkdatņu iestatīšanu. Šāds iestatījums izmantotajā interneta pārlūkā arī liegtu Google iestatījumu konversijas sīkfailu datu subjekta IT sistēmā. Turklāt sīkfailu, kuru jau ir iestatījis Google AdWords, jebkurā brīdī var dzēst, izmantojot interneta pārlūku vai programmatūru.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret reklāmu, kas būtu saistīta ar viņa interesēm. Šim nolūkam datu subjektam ir jāveic savienojums uz www.google.de/settings/ads no katras interneta pārlūkprogrammas, kuru viņš / viņa izmanto un jāveic atbilstoši iestatījumi.

Turklāt papildus informāciju par Google datu aizsardzību varat skatīt šeit: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Datu aizsardzības noteikumi par Google Maps ievietošanu un lietošanu

Savā vietnē mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) karšu pakalpojumu Google Maps. Google Maps izmantošana ļauj mums parādīt mūsu uzņēmuma un sadarbības partneru atrašanās vietu mūsu tīmekļa vietnē un palīdz palielināt mūsu vietnes apmeklētāju lietotājdraudzīgumu.

Karšu servisa Google Maps integrācijai izmantojam Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API ir programmēšanas saskarne, kas tiek izmantota, lai savienotu karšu pakalpojumu Google Maps ar mūsu vietni un tādējādi ļauj mums izmantot ar pakalpojumu saistītās funkcijas. Lai pareizi nodrošinātu šīs integrācijas funkcijas, tiek izveidots savienojums starp jūsu pārlūkprogrammu un pakalpojumu sniedzēja Google LLC serveriem, kad pakalpojums tiek izmantots. Šajā procesā karšu pakalpojums Google Maps ielādē savus tīmekļa fontus (digitālos fontus) jūsu pārlūkprogrammas atmiņā (tā sauktajā "kešatmiņā"), lai varētu pareizi attēlot un piegādāt kartes priekšskatījuma pakalpojumu.

Izmantojot karšu pakalpojumu Google Maps, jūsu personas dati (piemēram, IP adrese) tiek pārsūtīti uz Google un saglabāti Google serveros. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav nekādas ietekmes uz jūsu personas datu apstrādi, ko veic Google LLC. Mēs apzināmies, ka jūsu dati tiks nosūtīti uz trešo valsti un esam ieviesuši atbilstošus aizsardzības pasākumus saskaņā ar Art. 46 GDPR, lai nodrošinātu likumīgu un drošu jūsu personas datu apstrādi. Ja Google LLC ir derīgs sertifikāts saskaņā ar ES un ASV Datu konfidencialitātes ietvaru, tas arī tiks attiecināts.

Google Maps izmantošana un ar to saistītā personas datu apstrāde notiks tikai tad, ja jūs sniedzat nepārprotamu piekrišanu saskaņā ar Art. VDAR 6. panta 1. punkts. Protams, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, lai tā būtu spēkā nākotnē. To var izdarīt, noklikšķinot uz atbilstošās opcijas katras lapas apakšā, kurā Google Maps ir integrēta. Apstrādes likumība līdz atsaukšanas brīdim paliek nemainīga.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google personas datu apstrādi un datu aizsardzību, lūdzam skatīt saistīto Google konfidencialitātes politiku:Google.

 • Papildus sociālo mediju spraudņi

Mēs izmantojam citus sociālo tīklu spraudņus, jūs atradīsit papildu informāciju par datu aizsardzību attiecīgajos pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes paziņojumos. Ja jūs nevarat atrast tos, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu sadaļu.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1f

 

(juridiskās intereses)

Mērķis un likumīgas intereses iestatīt trešās puses sīkfailus ir uzlabot mūsu pakalpojumus, analizējot lietotāja rīcību. Parasti notiek tikai pseidonīmizēto datu pārsūtīšana trešajām pusēm. Starp citu, jums ir tiesības novērst trešo personu sīkfailu pārsūtīšanu, attiecīgi iestatot savu interneta pārlūku. Lūdzu, salīdziniet sīkāk iepriekš minēto informāciju par katru trešo pusi.

Trešās puses sīkfaili tiek glabāti lietotāja datorā un tiek pārsūtīti uz mūsu datoru no tā. Tādējādi jūs, kā lietotājs, pilnībā kontrolēat trešo pušu sīkfailu lietošanu. 

Pārlūkojot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs varat deaktivizēt vai ierobežot trešo pušu sīkfailu pārsūtīšanu. Jau saglabātie trešās puses sīkfaili var tikt dzēsti jebkurā laikā. Šo procesu var arī automatizēt.

Flash sīkfailu pārraidi nevar novērst, izmantojot pārlūka iestatījumus, bet ir nepieciešams mainīt Flash player iestatījumus.

14. Vēstnesis

Pierakstoties mūsu vēstnesim, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota mūsu pašu reklamēšanas mērķiem, līdz brīdim, kamēr Jūs esat pieraktījies ziņu saņemšanai. Jūs regulāri saņemsiet informāciju pa e-pastu par aktuālajām tēmām, kā arī e-pastus  ar īpašiem piedāvājumiem, piemēram, īpašas akcijas. Šīs e-pasta vēstules var personalizēt un individualizēt, pamatojoties uz mūsu informāciju par jums. Ja jūs neesat devis mums savu rakstisku piekrišanu, lai abonētu mūsu vēstnesi, mēs izmantosim atkārtoto apstiprināšanas procedūru (double-opt-in), piem. mēs nesūtīsim jums vēstnesi pa e-pastu, kamēr jūs iepriekš neesat skaidri mums apstiprinājis, ka mums vajadzētu aktivizēt vēstneša nosūtīšana. Tad mēs nosūtīsim jums paziņojumu e-pastu un lūgsim jums apstiprināt, ka vēlaties saņemt mūsu vēstnesi, noklikšķinot uz saites, kas atrodas šajā e-pastā. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt no mums jaunumus, jūs varat jebkurā laikā izslēgt vēstnesi, neuzņemoties nekādas izmaksas, izņemot datu pārraides izmaksas saskaņā ar pamatlikmi. Jums ir tikai jāizmanto atteikšanas links, kas tiek iekļauts katrā vēstneša e-pastā, vai jānosūta ziņojums mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

Juridiskais pamats datu apstrādei vēstneša saņemšanas gadījumā, kad ir saņemta lietotāja piekrišana

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1a

(piekrišana)

 

Lietotāja e-pasta adreses izmantošana, paredzēta, lai saņemtu apstiprinājumu vēstneša saņemšanai.

Citu personas datu vākšana saistībā ar reģistrācijas procesu ir paredzēta, lai novērstu pakalpojumu vai e-pasta adreses ļaunprātīgu izmantošanu. 

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi to izmantošanai. Tāpēc lietotāja e-pasta adrese tiek saglabāta, ja ir aktivizēta vēstneša abonēšana. Citus reģistrācijas procesā savāktos personas datus (piemēram, IP adresi un reģistrācijas laiku) parasti dzēš septiņu dienu laikā. 

 

Katrs abonents var atteikties no vēstneša saņemšanas jebkurā laikā. Šīm nolūkam var izmantot izrakstīšanas linku, kas tiek norādīts katrā vēstneša sūtījumā.

Abonēšanas pārtraukšanas vienlaicīgi nozīmē atteikšanos no personas datu apstrādes, kas tika iegūti vēstneša abonēšanas procesā.

 

15. Izlozes

Mēs regulāri organizējam balvu izlozi, kur dalībnieki var saņemt dažādas balvas. Sīkāku informāciju par balvu un balvu veidu un apjomu, kā arī dalības priekšnoteikumiem var atrast balvu izlozes noteikumos. Lai piedalītos balvu izlozēs, jāsniedz personas dati. Minimālais datu apjoms, ko uzvarētājam jāiesniedz balvas saņemšanas gadījumā un kuri tiks apstrādāti

 • Vārds, uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • E-pasts

Papildus, uzvarētājs brīvprātīgi var iesniegt citus personas datus, piem. adresi.

Juridiskais pamatojums

Uzglabāšanas mērķis

Uzglabāšanas ilgums

Iebildumi/Atteikums

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1b (pasākumi prims līguma noslēgšanas) balvas izlozei

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1b (piekrišana) reklāmas sūtījumiem

 

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula pants 6 punkts 1b (pasākumi prims līguma noslēgšanas) balvas piegādei

 

 

Šie dati ir nepieciešami, lai pareizi noritētu balvu izloze, piemēram, lai pārbaudītu dalībnieku identitāti, ievērotu vecuma ierobežojumu dalībai balvu izlozē vai paziņotu viņiem par uzvaru.

Turklāt jūsu personas datus var uzglabāt, lai nosūtītu reklāmas informāciju vai cenu piedāvājumu.

Ja uzvaras gadījumā balvas piegādā specializēts mazumtirgotājs, saistītais uzņēmums vai cita trešā persona (sadarbības partneris), dalībnieka dati ir jānosūta šim sadarbības partnerim balvas piegādes nolūkā.

 

Reģistrācijas lapā sniegtie dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi, lai iegūtu balvu, un atbildīgais organizators tos dzēsīs, tiklīdz balva tiks saņemta.

Saistībā ar jautājumiem vai ieteikumiem par jūsu personas datu apstrādi balvu izlozē jums ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar atbildīgo personu, kas norādīta šajā datu aizsardzības paziņojumā. Jūsu tiesības, kas minētas šajā datu aizsardzības paziņojumā, ir pilnībā piemērojamas arī dalībai balvu izlozēs.

 

16. Jūsu tiesības

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, tad jūs esat datu subjekts ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas nozīmē, un jums ir tiesības uz šādām tiesībām pret atbildīgo personu:

• Informācijas saņemšanas tiesības

Jūs varat pieprasīt no Atbildīgās puses apstiprinājumu, ka mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus.

Ja šāda apstrāde ir notikusi, jūs varat pieprasīt informāciju no atbildīgās puses par:

• mērķi, kādam tiek apstrādāti personas dati;
• apstrādāto personas datu kategorijām;
• Saņēmēji vai, atkarībā no situācijas, saņēmēju kategorijas, kurām ar jums saistītie personas dati ir atklāti vai tiks atklāti;
• Plānotais ar jums saistīto personas datu uzglabāšanas ilgums;
• Vai pastāv tiesības labot vai dzēst savus personas datus, par datu apstrādes tiesību ierobežošanu, vai atteikšanos no datu apstrādes;
• Uzraudzības iestādes pastāvēšana;
• Visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja dati netika ievākti no datu subjekta;
• Automatizēta lēmumu pieņemšanas procesa esamība, tostarp profilu veidošana saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 22. panta 1. punktu. 1 un 4 - vismaz šajos gadījumos - jēgpilnu informāciju par iesaistīto loģiku, tās darbības jomu un ietekmi.

• Tiesības veikt korekcijas

Jums ir tiesības iesniegt atbildīgai personai korekcijas un / vai papildinājumus, ja jūsu personas dati ir nepareizi vai nepilnīgs. Atbildīgajai pusei nekavējoties jāveic korekcija.

• Tiesības aizliegt datu apstrādi

Ievērojot sekojošos priekšnoteikumus, jūs varat pieprasīt ierobežot ar jums saistīto personas datu apstrādi:

• ja jūs apstrīdat ar sevi saistīto personas datu pareizību uz laiku, kas atbildīgajai pusei ļauj pārbaudīt personas datu pareizību;
• apstrāde ir pretlikumīga un jūs noraidāt personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasat ierobežot personas datu izmantošanu;
• atbildīgajai personai apstrādes nolūkos vairs nav vajadzīgi personas dati, bet jums ir nepieciešami dati par juridisku prasību izvirzīšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu;
• ja jums ir izteikti iebildumi pret apstrādi saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. panta punktu. 1, taču vēl nav noskaidrots, vai atbildīgās personas iemesli ir pamatoti.

Ja ar jūsu personu saistīto personas datu apstrāde ir ierobežota, tad šie dati - izņemot tā glabāšanu - var tikt apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu vai īstenojot vai aizstāvot tiesiskās prasības vai tiesību aizsardzību citas fiziskas vai juridiskas personas vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts svarīgām sabiedrības interesēm.

Ja apstrādes ierobežojums tiek atcelts saskaņā ar iepriekš minētajiem priekšnoteikumiem, atbildīgā persona jūs informēs pirms ierobežojuma atcelšanas.

• Tiesības dzēst datus

       • Datu dzēšanas pienākums

Jūs varat pieprasīt atbildīgajai pusei, ka ar jūsu personu saistītie personas dati tiek nekavējoties izdzēsti, un atbildīgajai pusei ir pienākums nekavējoties dzēst šos datus, ja ir spēkā viens no šiem iemesliem:

• Ja ar Jums saistītā personas datu informācijas uzglabāšana vairs nav nepieciešama tam nolūkam, kādam dati tika uzglabāti vai apstrādāti. 
• Jūs atsaucas savu personas datu apstrādes piekrišanu saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6 panta punktu 1a vai 9 panta punktu 2a un turpmāk datu aptrādei nav tiesisks pamatojums.
• Jūs iesniedzat atteikumu datu aprstrādei saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21 panta 1 punktu un vairs nepastāv juridiskais iemesls paaugstinātās prioritātes datu apstrādei vai Jūs iesniedzat atteikumu datu apstrādei saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21 panta 2 punktu. 
• Uz Jums attiecināmo personas datu apstrāde tika veikta nelikumīgā veidā.
• Ar Jums saistītu personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības saskaņā ar Eiropas Savienības likumu vai dalībvalstu likumdošanu, uz kuru atsaucas datu subjekts.
• Jūsu personas dati tika ievākti attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek atrunāti ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 8 panta 1 puntā.

       • Informācija, ko iesniedz trešām pusēm

Ja atbildīgā persona ir publicējusi jūsu personas datus, un ja viņam / viņai ir pienākums izdzēst šos datus saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. panta 1. punktu, tad viņš veic nepieciešamus pasākumus, tostarp tos, kas ir tehniski, - ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un īstenošanas izmaksas, - informē atbildīgās personas, kas apstrādā datus, ka jūs kā datu subjekts esat pieprasījis no viņiem svītrot visas saites ar šiem personas datiem vai to kopijām vai atkārtojumiem.

       • Izņēmumi

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu nepastāv, ja datu apstrāde nepieciešama, lai

• Tiktu īstenotas tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
• Izpildītu juridiskās saistības, kas prasa apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem, uz kuru likumiem attiecas atbildīgā puse, vai uzdevuma izpildei, kas slēpjas sabiedrības interesēs vai tiek veikta valsts varas īstenošanā, kur tika nodota informācija;
• publisko interešu nolūkos, publiskās veselības sektorā ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkts h un 9.panta punkts;
• arhivēšanas nolūkos, zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos, kas ir sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 89. panta punktu 1tādā apmērā, kas tiek minēts sadaļā a) padara apstrādes mērķu sasniegšanu neiespējamu vai nopietni traucē vai
• tiesisko prasījumu izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Turklāt tiesības uz dzēšanu nepastāv, ja personas datu apstrādātājs glabā personas datus, lai izpildītu juridiskos pienākumus, lai saglabātu ierakstus un saglabāšanas periodus. Šādā gadījumā notiek personas datu bloķēšanas dzēšanas vietā.

• Tiesības saņemt informāciju

Ja jums ir tiesības apstrādāt labot, dzēst vai ierobežot apstrādi,  tad Jums ir jāinformē visi saņēmēji, kuriem ir pieejami jūsu personas dati, par šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežojumiem.

Jums ir tiesības saņemt informāciju no atbildīgās personas.

• Tiesības uz datu pārnesšanu/nodošanu

Jums ir tiesības saņemt ar jums saistītus personas datus, kurus jūs darījāt pieejamus atbildīgajai pusei, strukturētā, parastā un salasāmā formātā. Turklāt jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citai atbildīgai pusei bez ierobežojumiem, ja

• Apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta Punktu, vai 9. panta 2. punktu vai saskaņā ar 6. panta punktu 1 b un
• apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus procesus.

Īstenojot šīs tiesības, jums papildus tiesības nodot ar jums saistītos personas datus no vienas atbildīgās puses citai atbildīgai pusei, ja vien tas ir tehniski iespējams. Citas persons brīvība un tiesība nedrīkst pārsniegt.

Tiesības uz datu nodošanu neattiecas uz personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama uzdevuma izpildei, kas ir sabiedrības interesēs vai valsts varas īstenošanā un uzdevumu nodošanā atbildīgajai pusei.

• Tiesības iebilst

Jūsu īpašās situācijas dēļ jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kuru apstrāde notiek, pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības 6. panta 1 e. punktu; šīs tiesības ir attiecināmas uz profilu veidošanu.

Pēc tam atbildīgā persona vairs neapstrādā ar jums saistītos personas datus, ja vien viņš / viņa nevar pierādīt pārliecinošus iemeslus, kas ir vērsti uz aizsardzību, un tādi iemesli pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības vai ja apstrāde ir saistīta ar juridisku prasību izvirzīšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu .

Ja ar jums saistītie personas dati tiek apstrādāti tiešās reklāmas veikšanai, tad jums ir tiesības jebkurā laikā iepriekš izteikt iebildumus pret tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums saistībā ar šādu reklāmu; tas ir noderīgi profilēšanai, ciktāl tas tiek darīts saistībā ar šādu tiešu reklāmu.

Ja jūs iebilstat pret apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem, personas dati vairs netiks apstrādāti šados nolūkos.

Jums ir tiesības atteikties no Jūsu personas datu automatiskai apstrādei saskaņā ar direktīvu 2002/58/EC.

• Tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez pamatojuma atsaukt savu piekrišanu. Atteikuma gadījumā mēs izdzēsīsim jūsu personas datus un tie vairs netiks apstrādāti. Procedūras tiek veikta pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

• Automatizētā lēmumu pieņemšana tai skaitā profilēšana

Jums ir tiesības atteikties no lēmuma, kas ir pieņemts pamatojoties uz automatisko profilēšanu. Tas netiek piemērots ja:

• nepieciešams noslēgt/izpildīt līgumu, kas noslēgts starp Jums un atbildīgo puse;
• tas ir atļauts pamatojoties uz ES vai citu dalībvalstu likumu, kuram pakļaujas atbildīgā puse, un šī likumdošana ietver racionālu pamatojumu, kas aizsargā Jūsu tiesības, brīvību un likumīgās intereses
• Automatizēšana tiek veikta pamatojoties uz Jūsu nepārprotamas piekrišanas.

Tomēr šie lēmumi nedrīkst būt balstīti uz konkrētām personas datu kategorijām saskaņā ar 9. panta 1. punktu, ja vien 9. panta 2 a.punktu vai 2 g.apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir samērīgi izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzības būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamatteisību un interešu aizsardzībai.

Saistībā ar lietām, kas minētas 1. un 3. punktā, atbildīgā persona veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses, lai pārstāvētu atbildīgās personas viedokli un apstrīdētu lēmumu.

• Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Neatkarīgi no cita regulējuma vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši jūsu dzīvesvietas dalībvalsts uzraudzības iestādē, par jūsu darba vietu vai vietu, kur ir aizdomas par pārkāpumu, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu.

Šajā situācijā uzraudzības iestāde, kurā tika iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības statusu un rezultātiem, tostarp par tiesiskās aizsardzības iespēju saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 78. pantu.

17. Izmaiņas datu aizsrdzības informācijā

Datu aizsardzības statuss tiek norādīts zemāk. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo datu aizsardzības deklarāciju, nākotnē. Ar pašreizējo datu aizsardzības deklarācijas versiju var iepazīties tiešsaistē. Lūdzam, regulāri apmeklēt vietni un iepazīties ar aktuālo datu aizsardzības deklarāciju.

Statuss: Maijs, 2019

 

Informācija biznesa pratneriem (klientiem un piegādātājiem) kā arī datu subjekta tiesības piekļūt
apstrādātajiem datiem saskaņā ar

ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas pantu 12, 13, 14 ff. un 21

Cien.,
Augsti godātais,
Cienijāmais biznesa partneris,

Vispārējās datu aizsardzības regulas (Regula) juridisko noteikumu dēļ mums ir pienākums ir sniegt jums vispusīgu informāciju (Regulas 13. pants) par jūsu personas datu apstrādi. Mums ir ir ļoti svarīgi aizsargāt un apstrādāt jūsu personas datus, lai vienmēr garantētu jūsu personas datu apstrādes likumību. Ja jums ir kādi jautājumi par datu apstrādi, mēs un mūsu datu aizsardzības speciālists ir jūsu rīcībā. Turklāt datu aizsardzības speciālists nav pakļauts instrukcijām, ir neatkarīgs savā amatā un juridiski, viņa pienākums ir saglabāt slepenību un konfidencialitāti (Regulas 38. pants), lai jūs varētu ar viņu sarunāties konfidenciāli. Attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi mēs informējam jūs par sekojošo:

1. Atbildīgās personas vārds

Atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi ir DAW Baltica SIA.

2.Valde, Datu aizsardzības speciālists

 • Valde
  Datu aizsardzības pārziņa valdē ir:
  Beata Johansone – valdes priekšsēdētāja
   
 • Datu aizsardzības speciālists
  Datu aizsardzības speciālists ir:
  Beata Johansone

3. Datu aizsardzības speciālista kontakti

SIA DAW Baltica
Jur. adrese: Miera iela 30C, Salaspils, LV 2169, Latvija
Tālrunis: +371 675 000 72
E-pasts: info@daw.lv

4. Datu apstrādes iemesls

Kopš 1895. gada DAW ir izstrādājusi, ražojusi un pārdod inovatīvas pārklājuma sistēmas. Būdams neatkarīga ģimenes uzņēmums jau piektajā paaudzē, mēs turpinām augt, kļūstot par trešo lielāko krāsu ražotāju Eiropā, un gadu desmitiem esam kļuvuši par tirgus līderi Vācijā, Austrijā.

DAW Group ir mājvieta daudziem stipriem zīmoliem. Tas ir inovāciju virzītājspēks pārklājuma materiālos, siltumizolācijā un ēku aizsardzībā, un uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem. Uzņēmuma mērķis ir iepriekšminēto produktu ražošana un pārdošana. DAW grupai pieder arī savi uzņēmumi dažādās valstīs, kā arī ārpus Eiropas, piemēram, Krievija, Apvienotie Arābu Emirāti un Turcija uc. Ārvalstu atrašanās vietu sarakstu var atrast vietnē www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis un nepieciešamību nosaka līguma izpilde, kurā datu subjekts ir iesaistīts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (pirkšana, piegādes un pakalpojumu attiecības), šajā gadījumā ar jums kā klientu.

5. Datu kategorijas

Šajā kontekstā mēs apstrādājās sekojošus datus:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Kontaktpersonas vārds un uzvārds
 • Kontaktpersonas dzimšanas dati
 • Uzņēmuma vai privātpersonas adresi 
 • Bankas rekvizītus
 • Citas maksājuma detaļas (kredītkartes utt.)
 • Preču pirkšanas statistiku
 • Pārdošanas informāciju
 • Esošo biznesa attiecību datu saturu, piemēram, biznesa vēstules, e-pasts un piezīmes mutiskas saziņas piezīmes

6. Apstrādes likumība

Jūsu personas datu apstrādes likumība izriet no:

 • Līguma izpilde saskaņā ar Regulas 6.pantu punktu 1b (piem.: Pārdošanas, piedāges un pakalpojuma līgumi)
 • Piekrišana saskaņā ar Regulas 6.pantu 1a punktu un 7.pantu (piem. Vēstnesis, personas datu nodošana trešo valstu birojos,
 • Atbilstība juridiskajām saistībām saskaņā ar Regulas 6.pantu 1c punktu (piem. Atskaites VID, atbildes sniegšanas pamatojoties uz juridisko vai ar datu aizsardzību saistītām prasībām)
 • Juridiskās intereses saskaņā ar Regulas 6.pantu 1f.punktu (piem. Tiešais mārketings virzīts uz esošajiem klientiem, juridisko prasību aizstāvēšana; IT drošības un DAW Baltica darbības nodrošināšana; noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana; kriminālpārkāpumu pierādījumu vākšanas izmantojot videonovērošanu. Tādējādi tie kalpo patērētāju un darbinieku aizsardzībai, kā arī vietējo iedzīvotāju tiesību aizsardzībai; Darbība, lai aizsargātu objekta drošību (piemēram, ierobežota piekļuves kontrole).

7. Saņēmējs un saņēmēja kategorijas

Lai izpildītu līguma vai tiesiskas saistības Jūsu dati tiks nodoti sekojošiem saņemējiem:

 • Atbildīgā departamenta darbinieki/vadība
 • Bankas
 • Apdrošināšanas uzņēmumi
 • Ārējie pakalpojumu sniedzēji
  • IT pakalpojumu sniedzēji
  • Hostinga pakalpojumu sniedzēji
  • Mārketinga pakalpojumu sniedzēji
  • E-iepirkumu pakalpojumu sniedzēji
 • Loģistikas kompānija
 • Dokumentu smalcināšanas pakalpojumu sniedzējām
 • Datu aizsardzības speciālists
 • Neatkarīgi biroji ārvalstīs, ja vien tie attiecas uz jūsu piegādi un pieprasījumuKontrole/Audits
 • Auditoru firmas
 • VID

8. Personas datu nodošana trešajās valstīs

Ja jūs meklējat mūsu produktus vai pakalpojumus ārzemēs, galvenokārt Eiropā vai trešajā valstī, jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz konkrēto DAW grupas biroju. Dažas trešās valstis, piemēram, Krievija, Apvienotie Arābu Emirāti vai Turcija, nedarbojas saskaņā ar Regulu un nevar nodrošināt pietiekam personas datu aizsardzību. Šajā gadījumā mēs lūdzam jūsu nepārprotamu piekrišanu jūsu datu pārsūtīšanai uz trešo valsti.

9. Uzglabāšanas ilgums, personas datu dzēšana

Lai izpildītu mūsu līgumiskās un juridiskās saistības, datu uzblagāšana notiek saskaņā ar Regulas 6.panta 1f punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas saistošo likumdošanu.

Ja nepieciešams, mēs apstrādājam un saglabājam jūsu personas datus mūsu biznesa attiecību laikā, kas ietver arī, piemēram, līguma slēgšanu un apstrādi. Turklāt mums ir jāpiemēro dažādas prasības attiecībā uz uzglabāšanu un dokumentāciju apstrāti, saskaņā ar Latvijas Republikas saistošo likumdošanu.

10. Datu subjekta piekļuves tiesības

Attiecībā uz Jūsu personas datiem uz Jums tiek attiecināta sekojošās tiesības:

 • Datu subjekta piekļuves tiesības
 • Tiesības papildināt vai dzēst
 • Tiesības aizliegt datu apstrādi
 • Tiesības pārnest datus
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par jūsu personas datu apstrādi, ja jūs nepiekrītat mūsu darbībām
 • Tiesības atsaukt: Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tā atsaukšanas;
 • Tiesības izteikt iebildumus: jums ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar Regulas 6. panta 1. punktu e) un f), tostarp profilu veidošanu, pamatojoties uz šiem noteikumus.
  • Pārzinis apstrādā personas datus vairs tikai tad, ja personas datu apstrādātājs nodrošina pārliecinošus likumīgus datu apstrādes iemeslus, kas neievēro datu subjekta intereses, tiesību, brīvību, kā arī izveido, īsteno vai aizstāv tiesiskās prasības.
  • Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu; kas ietver profilēšanu, ja tas attiecas uz šādu tiešo tirdzniecību.
  • Ja jūs iebilstat pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām, datu apstrādātājs vairs neapstrādās jūsu datus šādos nolūkos
  • Informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas kontekstā un neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK, jums ir tiesības atteikties izmantojot automatizētos līdzekļus.

11. Savstarpējie datu apstrādes noteikumi

Ja jūs sniedzat mums savu klientu personas datus tālākai apstrādei, piemēram, sūtījumu piegādei, tas tiek traktēkts Regulas 28.panta 3.punkta kontekstā, bet datu pārraide, jo mēs apstrādājam datus saviem mērķiem, proti, lai izpildītu mūsu piegādes saistības. Lai nodrošinātu tiesisko atbilstību, mēs izveidojam šādu savstarpējas apstrādes noteikumu:

 • Pasūtītājam un Izpildītājam ir pienākums apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Regulu, ja nav piemēroti citi īpašie juridiskie standarti.
 • Pasūtītāja un Izpildītāja puses darbiniekiem, kā arī to vietniekiem ir jāievēro konfidencialitāte saskaņā ar Regulas 29.pantu. Ja līgumslēdzējs vai pārstrādātāja klients, veicot pasūtījumu, izmanto personas datu apstrādi, apstrādātājs ir rūpīgi jāizvēlas, ņemot vērā garantēto datu aizsardzības līmeni saskaņā ar Regulas 28.pantu, rūpīgi jāizvēlas atkarībā no garantētā līmeņa un attiecīgi jāpārbauda saskaņā ar datu apstrādes līgumu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad darbuzņēmējs un klients izmanto citu funkcionālu trešo personu, lai izpildītu savu pasūtījumu. Saistības, kas izriet no konfidencialitātes pienākuma / pasūtījuma apstrādes līguma, attiecas uz visiem individuālajiem datiem par personas personiskajiem un materiālajiem apstākļiem, kā arī uz visiem šīs informācijas aizsardzības pasākumiem. Jo īpaši Līgumslēdzējam un kleitam nav pienākuma apstrādāt personas datus bez atļaujas.
 • Izpildītājs izmantos tikai tos personas datus, kurus iegūs no atbildīgās personas/ vai trešās personas, lai izpildītu līguma saistības/vai pats iegūst šo informāciju, līguma saistību izpildei. Izpildītājs apstiprina savākto datu ierobežoto apstrādi un iegūto datu izmantošanas aizliegumu citu uzdevumu izpildei.
 • Pasūtītāja un Izpildītāja puse apstiprina, ka iegūtie personas dati tiks izmantoti pamatojoties uz Regulas vai citiem īpašiem standartiem.
 • Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs pārkāpj šīs saistība, viena no pusēm patur tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
 • Iekšējās attiecībās Izpildītājs un Pasūtītājs ir atbildīgi tikai tad, ja pārkāpums ir viņu pašu atbildības zonā. Pārkāpuma gadījumā, kas ir kopīgā atbildības zonā, Pasūtītājs un Izpildītājs ir savstarpēji atbildīgi, proporcionāli to attiecīgajai vainas daļai.
 • Ja viena no pusēm vai uzraudzības iestāde (atbildība, zaudējumi, naudas sodi utt.) uzņemas atbildību par vienu pusi, lai gan otra puse ir atbildīga par pārkāpumu, atbildīgajai pusei ir pienākums atlīdzināt zaudējumus pēc pirmā pieprasījuma.
 • Pasūtītāja un Izpildītāja atbildība iestājas pēc līguma beigām.

 

Statuss: Jūnijs, 2019.

Cookies