Duomenų apsaugos politika

1. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytoju  pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), taip pat kitus ES valstybėse narėse galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei teisines nuostatas, kuriomis reguliuojami su duomenų apsauga susiję santykiai,  laikoma rekvizituose nurodyta įmonė (toliau tekste „mes“, „mums“, „mūsų“ ir t.t).

2. Duomenų apsaugos pareigūno vardas ir adresas

Duomenų apsaugos klausimais galima kreiptis į 

Editą Sakalauskienę
UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius
tel.: +370 650 33393
edita.sakalauskiene@daw.lt

Kiekvienas duomenų apsaugos subjektas bet kokiu su duomenų apsauga susijusiu klausimu gali kreiptis į mus tiesiogiai.

3. Sąvokos

Mūsų duomenų apsaugos tvarka remiasi ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) apibrėžtomis sąvokomis.  Mūsų duomenų apsaugos tvarka turi būti lengvai skaitoma ir suprantama.  Siekdami tai užtikrinti,  iš anksto apibrėžiame naudojamas sąvokas: 

 • Asmens duomenys 

Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau tekste „susijęs asmuo“). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

 • Susijęs asmuo

Susijęs asmuo yra kiekvienas fizinis asmuo, kuris yra identifikuotas arba galima nustatyti jo tapatybę, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas. 

 • Duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

 • Duomenų tvarkymo apribojimas 

Duomenų tvarkymo apribojimas yra išsaugotų asmens duomenų žymėjimas, siekiant apriboti jų tolesnį tvarkymą. 

 • Profiliavimas

Profiliavimas - bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma, siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

 • Pseudonimų suteikimas 

Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

 • Duomenų valdytojas 

Duomenų valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti  Europos Sąjungos arba valstybės narės teise. 

 • Duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

 • Duomenų gavėjas

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

 • Trečioji šalis 

Trečioji šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, išskyrus susijusį asmenį, kurie duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo arba duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo įgaliotų asmenų leidimu tvarko asmens duomenis.

 • Sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

4. Bendrosios nuostatos dėl duomenų tvarkymo

Aukščiausią prioritetą teikiame duomenų apsaugai, duomenų saugumui ir duomenų paslapties išsaugojimui. Mums ypatingai svarbi tvari jūsų asmens duomenų, įmonės duomenų ir verslo paslapčių apsauga.

Lankantis mūsų įmonės tinklapyje nereikia nurodyti jokių asmens duomenų. Tačiau norint pasinaudoti mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis, būtinai reikės pateikti tam tikrus asmens duomenis. Kaip taisyklė, šiuos jūsų pateiktus, tinklapyje kaupiamus, taip pat juos tvarkant išsaugotus duomenis mes naudojame išskirtinai tik mūsų verslo reikmėms (sutartinių santykių įgyvendinimui) - tinklapio diegimui ir pateikimui, taip pat jame siūlomų paslaugų/specialių pasiūlymų inicijavimui, įgyvendinimui ir apdorojimui, neperduodant šių duomenų trečiosioms šalims, jeigu tai nėra įstatymiškai numatyta prievolė. Visais kitais atvejais mes prašome atskiro jūsų sutikimo.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR ir kitų šalyje galiojančių duomenų apsaugos teisinių nuostatų reikalavimus. Šiame dokumente išdėstyta visa informacija apie mūsų įmonėje tvarkomų asmens duomenų apsaugos rūšis, apimtį ir tikslus. Šiame dokumente aiškiai išvardintos ir visos teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Mes ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta tinkama šiame tinklapyje tvarkomų asmens duomenų apsauga. Dėl saugumo priežasčių tinklapyje yra naudojamas SSL šifravimas, taip siekiame apsaugoti perduodamą turinį, pavyzdžiui, kontaktų formos duomenis, kuriuos pateikiate mums kaip tinklapio lankytojas. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal naršyklės langelyje nurodytą adresą: "http://" keičiasi į https:// , naršyklės langelyje taip pat atsiranda spynos simbolis. Jei SSL šifravimas yra aktyvus, trečiosios šalys negali perskaityti duomenų, kuriuos jūs siunčiate mums. Tačiau, nepaisant visų apsaugos priemonių, perduodant duomenis internetu gali atsirasti saugumo spragų, todėl negalime garantuoti absoliučios apsaugos.

5. Bendrosios nuostatos dėl teisinio pagrindo

Tvarkant asmens duomenis, kuriems gautas susijusių asmenų sutikimas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 a punktas. 

Tvarkant asmens duomenis, kurių būtinai reikia sutarties, kurios viena iš šalių yra susijęs asmuo, įgyvendinimui, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 b punktas. Šis pagrindas taip pat galioja būtinoms priemonėms, kad būtų įmanoma sudaryti sutartį (priešsutartiniam arba sutarties inicijavimo procesui).

Jeigu  asmens duomenys tvarkomi vykdant teisinę prievolę, kurią įmonė privalo atlikti, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 c punktas.

Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas  gyvybiškai reikalingas to asmens arba kito fizinio asmens interesams,  teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d punktas.

Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įmonės ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų užtikrinimui ir šie interesai nusveria susijusio asmens interesus, pagrindines teises ir laisves, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 f punktas. 

6. Bendrosios nuostatos dėl duomenų ištrynimo ir saugojimo trukmės

Asmens duomenys ištrinami ar užblokuojami iš karto, kai išnyksta asmens duomenų saugojimo tikslas.  Asmens duomenys yra saugomi,  kai tai numatyta Europos ar nacionalinėje teisėje reglamentais, įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriuos  duomenų valdytojas privalo vykdyti. Duomenys turi būti blokuojami ar ištrinami, kai pasibaigia teisės aktuose numatytas duomenų saugojimo terminas, nebent išlieka būtinybė saugoti duomenis dėl sutarčių sudarymo arba įgyvendinimo.

Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

Mūsų tinklapis renka, kaupia bendruosius duomenis ir informaciją kiekvieną kartą, kai susijęs asmuo ar automatizuota sistema patenka į tinklapį. Šie bendrieji duomenys ir informacija yra saugomi serveryje  log bylose (log files). Gali būti kaupiama tokia informacija (1) panaudotos interneto naršyklės tipas ir versija, (2) besilankančiojo operacinė sistema, (3) tinklapis, iš kurio patenkama į mūsų tinklapį (taip vadinamas refereris), (4)  polapiai, į kuriuos nukreipiama mūsų tinklapyje, (5) apsilankymo tinklapyje laikas ir data, (6) internetinio protokolo adresas (IP), (7) įeinančios sistemos internetinių paslaugų tiekėjas ir (8) kiti panašūs duomenys ir informacija, kurie padeda išvengti pavojų dėl galimų atakų prieš mūsų informacinių technologijų sistemas. 

Naudodami šiuos bendruosius duomenis ir informaciją, mes nedarome jokių išvadų apie atskirus duomenų subjektus. Ši  informacija daug labiau reikalinga siekiant (1) teisingai pateikti mūsų tinklapio turinį, (2) optimizuoti mūsų tinklapio turinį ir jam skirtą reklamą,  (3)  užtikrinti ilgalaikį mūsų IT sistemos funkcionalumą ir tinklapio technologiją,  (4) atsakingoms institucijoms pateikti teisminiam tyrimui reikalingą informaciją kibernetinių atakų atvejais. Šie anonimiškai  kaupiami duomenys ir informacija yra vertinama statistiškai, kita vertus, turi tikslą padidinti duomenų apsaugą ir  duomenų saugą mūsų įmonėje, siekiant užtikrinti optimalų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai  duomenys serverio log bylose (Server-logfiles) yra saugomi atskirai nuo visų kitų asmens pateiktų asmens duomenų. 

Teisinis pagrindasSaugojimo tikslasSaugojimo trukmėPašalinimo ir prieštaravimo galimybė
BDAR 6 str. 1 f
(teisėtas interesas)

Laikinas  IP adreso išsaugojimas sistemoje būtinas norint paleisti tinklapį vartotojo kompiuteryje. Vartotojo IP adresas  saugomas visos sesijos metu.

Duomenys ištrinami iš karto, kai jie tampa nebereikalingi jų kaupimo tikslo pasiekimui. Kai duomenys kaupiami tam, kad tinklapis būtų rodomas vartotojui, jie kaupiami iki sesijos pabaigos. 

Duomenys iš log bylų (logfiles) turi būti ištrinti vėliausiai po 7 dienų. Galimas ir ilgesnis duomenų saugojimas. Tokiu atveju vartotojo IP adresas yra ištrinamas arba užkoduojamas taip, kad daugiau jo nebebūtų įmanoma susieti su konkrečiu vartotoju.

Nėra, nes tai yra būtina, kad   tinklapis veiktų.  

8. Registracija tinklapyje

Jūs galite mūsų tinklapyje registruotis, pateikdami savo asmens duomenis.  Iš registracijos metu naudojamos informacijos  įvesties formos aiškiai matosi, kurie asmens duomenys yra pateikiami duomenų valdytojui.  Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra renkami, saugojami ir tvarkomi išskirtinai duomenų valdytojo vidiniam naudojimui, siekiant įgyvendinti įmonės tikslus. Mes galime  duomenis perduoti vienam ar keliems tiekėjams, pavyzdžiui IT, atsiskaitymų/mokėjimo ar logistikos paslaugų tiekėjams, kurie pateiktus asmens duomenis naudoja išskirtinai  atitinkamos užduoties įvykdymui.

Kai jūs registruojatės mūsų tinklapyje, mes papildomai išsaugome interneto paslaugos tiekėjo IP adresą, registracijos datą ir laiką.  Toks duomenų saugojimas, prireikus, leidžia mums nustatyti padarytą baudžiamąją veiką ir autorių teisių pažeidimus.  Šiuo atveju tokių duomenų saugojimas  yra būtinai reikalingas mūsų apsidraudimui ir laikomas mūsų pagrįstu interesu pagal BDAR 6 str. 1 f punktą.  Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai esame įstatymiškai įpareigoti arba toks duomenų perdavimas reikalingas baudžiamajam ar civiliniam teisminiam procesui vykdyti.

Be kita ko, registruojantis tinklapyje laisva valia mums pateikti asmens duomenys taip pat reikalingi, norint jums pasiūlyti turinį ar paslaugas, kurie pagal savo pobūdį gali būti siūlomi tik registruotiems vartotojams.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

BDAR 6 str. 1 b
(sutarties įgyvendinimas)

Tvarkyti duomenis būtina norint įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba atliekant sutarčiai sudaryti (inicijuoti) būtinas procedūras.

Registracijos metu pateikti asmens duomenys saugomi tol, kol jie yra reikalingi sutarties vykdymui arba   sutarčiai sudaryti reikalingų procedūrų įgyvendinimui.

Sudarius sutartį, taip pat gali išlikti būtinybė saugoti  kitos sutarties šalies asmens duomenis, kad būtų galima įvykdyti sutartines ar teisines prievoles.   

 

Kaip vartotojas, jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti registracijos. Taip pat bet kuriuo metu galite reikalauti, kad išsaugoti duomenys būtų pakeisti.  

Jeigu asmens duomenys būtini sutarties vykdymui arba sutarčiai sudaryti būtinų procedūrų įgyvendinimui, asmens duomenis galima ištrinti tik tuomet, jei tai neprieštarauja sutarties nuostatoms ir teisinėms prievolėms.

9. Kontaktų forma ir el. pašto kontaktai

Mūsų tinklapyje  yra įdiegta kontaktų forma, skirta elektroniniam  kontakto užmezgimui. Jei vartotojas pasinaudoja šia galimybe, į kontaktų formos įvesties langelius  suvesti duomenys perduodami mums ir išsaugomi. Kontaktų formoje gali būti prašoma pateikti šiuos duomenis:

 • Kreipinys*
 • Laipsnis
 • Vardas ir pavardė*
 • Įmonė
 • Adresas*
 • El. pašto adresas*
 • Telefono numeris
 • Fakso numeris
 • Interneto tinklapis
 • Tema
 • Žinutė*

*Privalomi laukai

Žinutės išsiuntimo metu taip pat yra išsaugomi šie duomenys:

 • Išsiuntimo data ir laikas

Taip pat galima parašyti mums elektroninį laišką kontaktuose nurodytu adresu. Šiuo atveju bus išsaugomi vartotojo duomenys, perduoti kartu su elektroniniu laišku.

Tokie asmens duomenys neperduodami jokioms trečiosioms šalims. Duomenys naudojami išskirtinai komunikacijos įgyvendinimui ir yra iš karto ištrinami, kai tampa nebereikalingi.

Teisinis pagrindasSaugojimo tikslas Saugojimo trukmėPašalinimo ir prieštaravimo galimybė

Kai duomenys pateikiami per kontaktų formas ir/arba el. paštu, jų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra

BDAR 6 str. 1 b
(sutarties ar veiksmų, reikalingų sutarčiai sudaryti, įgyvendinimas);

BDAR 6 str. 1 c
(teisinių prievolių vykdymas, pvz. atsakymai į klausimus dėl duomenų apsaugos) ir

 BDAR 6 str. 1 f
 (teisėtas interesas).

 

Duomenų, pateiktų per įvesties formas/el. paštu, tvarkymas mums reikalingas kontakto užmezgimui/palaikymui. Tai – privalomas ir teisėtas interesas tvarkyti duomenis.

Kiti siuntimo metu tvarkomi asmens duomenys reikalingi, kad būtų užtikrintas IT sistemų saugumas ir užkirstas kelias piktnaudžiavimui kontaktų forma.

 

Duomenys ištrinami, kai jie tampa nebereikalingi to tikslo, kuriam buvo renkami, vykdymui.  Duomenims, kurie pateikiami per kontaktų formą arba el. paštu, tai taikoma, kai pabaigiama komunikacija su vartotoju.

Komunikacija laikoma pabaigta, kai aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad klausimas yra galutinai išspręstas.

Ankstesnė pastraipa netaikoma, jeigu  komercinei korespondencijai taikoma saugojimo prievolė.
Siuntimo metu papildomai surinkti duomenys turi būti ištrinti ne vėliau kaip po 7 dienų.

Vartotojas gali bet kuriuo momentu pareikšti prieštaravimą jo asmens duomenų saugojimui. Tokiu atveju tolesnė komunikacija tampa negalima.  

10. Reklama siuntimas

Mes pasiliekame sau teisę sutartinių santykių metu gautus jūsų asmens duomenis saugoti  ir naudoti juos reklaminiais tikslais, pavyzdžiui, siųsti panašius pasiūlymus ir informaciją apie mūsų akcijas ir paslaugas  paštu arba  jūsų nurodytu el. paštu, jei davėte tam atskirą sutikimą.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

 BDAR 6 str. 1f
(teisėtas interesas)

Duomenų kaupimo tikslas be sutarties įgyvendinimo yra  galimybė siųsti klientams tam tikrą reklaminę medžiagą (atitinkančią kliento interesus).

Vėliausiai po 6 metų  po paskutinio užsakymo duomenys turi būti ištrinti arba blokuojami  - jais nebesiunčiami reklaminiai pranešimai (jeigu tai nepažeidžia duomenų saugojimo prievolės).

Bendroji prieštaravimo teisė.

11. Darbo paraiškų ir įdarbinimo proceso metu gautų asmens duomenų apsauga

Mes kaupiame ir apdorojame asmenų, kurie pretenduoja į laisvas darbo vietas mūsų įmonėje, duomenis, tam kad  būtų galima įgyvendinti įdarbinimo procesą.  Toks duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir elektroniniu būdu.  Ypatingai tai susiję su atvejais, kai pretendentas savo dokumentus siunčia elektroniniu būdu, pavyzdžiui, el. paštu.  Jeigu su pretendentu yra sudaroma darbo sutartis, jo pateikti asmens duomenys, laikantis šalyje galiojančių teisės normų, yra saugomi, siekiant plėtoti darbinius santykius. Jeigu duomenų valdytojas nepasirašo darbo sutarties su pretendentu, visi duomenys ir dokumentai po tokio sprendimo priėmimo ir neigiamo atsakymo pretendentui pateikimo, ištrinami ne vėliau kaip po 6 mėnesių, nebent toks ištrynimas pažeistų kitus teisėtus duomenų valdytojo interesus. Šia prasme kiti teisėti interesai gali būti, pavyzdžiui, įrodinėjimo prievolė teisiniame procese pagal nacionalinės teisės nuostatas. 

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

Kai duomenys (aplikacijos į laisvas darbo vietas) pateikiami per kontaktų formas ir/arba el. paštu, jų apdorojimo teisinis pagrindas:

BDAR 6 str. 1 b
(sutarties ar veiksmų, reikalingų sutarčiai sudaryti, įgyvendinimas);

BDAR 6 str. 1 c
(teisinių prievolių vykdymas, pvz. atsakymas į klausimus dėl duomenų apsaugos) ir

BDAR 6 str. 1 f
(teisėtas interesas)

taip pat

specialios įstatyminės normos, tokios kaip kolektyvinė sutartis, įmonės sutartis, pajamų mokesčio įstatymas ir pan. Papildoma nuoroda į personalo valdymo (HR) procesus. 

Jei su pretendentu sudaroma darbo sutartis, visi pateikti duomenys, laikantis teisės aktų nuostatų,  išsaugomi siekiant plėtoti darbinius santykius.

 

Jeigu duomenų valdytojas nesudaro darbo sutarties, visi įdarbinimui pateikti dokumentai po pranešimo, kad asmuo nebus įdarbintas, ištrinami ne vėliau kaip po 6 mėn., jei tai nepažeidžia duomenų valdytojo teisėtų interesų.

Teisėtas interesas šia prasme gali būti, pavyzdžiui, teisminio įrodinėjimo prievolė ar pan.

Tik bendroji prieštaravimo ir pašalinimo teisė.

 

12. Slapukų (Cookies) apibrėžimas ir apimtis tvarkant duomenis

Siekdami pagerinti jūsų patirtį lankantis mūsų tinklapyje – kaip ir daugelis kitų tinklapių – naudojame slapukus.  Slapukai yra nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklapyje ir išsaugomos jūsų kompiuteryje ar kitame naršymo įrenginyje. Slapukas paprastai  turi domeno, iš kurio yra išsiųstas, pavadinimą, taip pat informaciją apie amžių, alfanumeracinę identifikaciją.

Slapukai mums leidžia atpažinti jūsų kompiuterį ir iš karto paruošti  atitinkamus nustatymus.  Slapukų surinkta informacija leidžia mums sudaryti jums patogesnes naršymo galimybes, pateikti  patrauklius pasiūlymus. Mums tai padeda daugiau sužinoti apie mūsų tinklapio vartotojų elgseną, analizuoti tendencijas, tobulinti tiek patį tinklapį, tiek aptarnavimą bei individualizuoti teikiamas paslaugas. 

Mūsų naudojami sesijos slapukai, naršymo sesijos pabaigoje automatiškai išsitrina.

Tinklapyje taip pat naudojami slapukai, leidžiantys analizuoti vartotojo naršymo elgseną.

Taip surinkti vartotojo duomenys techniniais procesais yra pseudonimizuojami. Todėl duomenų susiejimas su konkrečiu vartotoju tampa nebeįmanomu. Duomenys nėra saugomi su kitais vartotojo asmens duomenimis.

Įėjęs į mūsų tinklapį vartotojas atskiru informacijos bloku yra informuojamas apie slapukų naudojimą analizės tikslu su nuoroda į šią asmens duomenų apsaugos informaciją. Vartotojas savo naršyklę gali nustatyti taip, kad  apie slapukų įdiegimą būtų informuojamas kiekvieną kartą ir galėtų apsispręsti, leisti ar atsisakyti. Tam tikrais atvejais gali iš viso apriboti slapukų diegimą. Jeigu vartotojas iš viso nepriima slapukų, gali būti, kad jam nebus prieinamas pilnas mūsų tinklapio funkcionalumas. Žemiau esančiose nuorodose  yra informacija, kaip populiariausiose naršyklėse galima aktyvuoti arba deaktyvuoti slapukus:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Laikoma, kad jūs priimate mūsų slapukus, jeigu aktyvuojate slapukų diegimą arba neaktyvuojate, tačiau  toliau naudojatės tinklapiu.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

BDAR 6 str. 1 f
(teisėtas interesas) techniškai privalomiems/būtiniems slapukams

taip pat BDAR 6 str. 1 a
(sutikimas)

 

 

Techniškai privalomų/ būtinų slapukų naudojimo tikslas yra siekis palengvinti vartotojui naudojimąsi tinklapiu. Kai kurios mūsų tinklapio funkcijos negali veikti  be slapukų panaudojimo.  Šių funkcijų įgyvendinimui yra būtina, kad naršyklė būtų atpažįstama net ir po puslapio pakeitimo.  

Analizės slapukų naudojimo tikslas – pagerinti mūsų tinklapio kokybę ir turinį.  Analizės slapukai leidžia mums sužinoti, kaip naudojamas tinklapis, todėl galime optimizuoti savo pasiūlymus. 

Įgyvendinant šiuos tikslus, asmens duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 str., 1  f dalį.

Slapukai bus išsaugoti vartotojo kompiuteryje ir iš jo perduodami mūsų tinklapiui.  Jūs, kaip vartotojas, galite pilnai kontroliuoti slapukų naudojimą.

 

 

Jūs galite apriboti arba išjungti  slapukų informacijos perdavimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jau išsaugoti slapukai bet kuriuo momentu gali būti ištrinti. Tai galima padaryti ir automatiškai.  Jeigu mūsų įdiegti slapukai bus išjungti, gali būti, kad jūs nebegalėsite naudotis visomis tinklapio funkcijomis.

Flash-slapukai   gali būti sustabdyti pakeičiant Flash Player funkcijos nustatymus  (ne per naršyklės nustatymų pakeitimus).

Dėmesio, lankydamiesi mūsų tinklapyje galite susidurti ir su trečiųjų šalių slapukais.

13. Socialinių tinklų kanalai, įskiepiai ir stebėjimo įrankiai

 • Duomenų apsaugos nuostatos dėl Facebook įskiepių diegimo ir naudojimo

Šis tinklapis naudoja socialinio tinko facebook.com įskiepius „Plug-In" (Įmonė  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV).  Įskiepiai atpažįstami iš Facebook logotipo (baltos „f“ raidės mėlyname fone arba  „pakelto nykščio“ ženklo, taip pat jie gali būti pažymėti „Facebook Social Plug-In“.  Facebook įskiepių sąrašas ir požymiai  aprašyti čia: http://developers.facebook.com/Plug-Ins.

Jei susijęs asmuo apsilanko viename iš šio tinklapio pasiūlymų, kur yra toks įskiepis, naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu. Įskiepio turinys  yra tiesiogiai iš Facebook perduodamas susijusio asmens naršyklei, taip susiejamas su tinklapiu. Tinklapio tiekėjas neturi jokios įtakos duomenų apimčiai, kurią Facebook surenka per savo įskiepius ir apie tai atitinkamai informuoja susijusius asmenis  https://www.facebook.com/help/186325668085084):
Per įskiepius Facebook gauna informaciją, kad susijęs asmuo aplankė atitinkamą pasiūlymo puslapį.  Jei susijęs asmuo yra prisijungęs prie Facebook, Facebook  gali priskirti  šį apsilankymą susijusio asmens Facebook paskyrai. Kai susijęs asmuo atlieka veiksmą, susijusį su įskiepiu, pavyzdžiui paspaudžia „Like“ mygtuką arba parašo komentarą, atitinkama informacija iš jo naršyklės perduodama tiesiogiai Facebook ir ten išsaugoma. Netgi tais atvejais, kai susijęs asmuo nėra Facebook narys, išlieka galimybė, kad Facebook sužinos ir išsaugos jo IP adresą. Pasak  Facebook, ES saugomi tik anonimizuoti IP adresai. Tokio Facebook atliekamo asmens duomenų  rinkimo tikslai, apimtys, tolimesnis apdorojimas ir naudojimas, o taip  pat su tuo susijusios susijusių asmenų teisės ir privačios erdvės  nustatymo galimybės yra detaliau aprašytos Facebook duomenų apsaugos politikoje. Galite susipažinti čia: http://www.facebook.com/policy.php.

Jei susijęs asmuo yra Facebook narys, tačiau nepageidauja, kad Facebook per tokį pasiūlymą rinktų duomenis apie jį ir  susietų su Facebook turimais jo duomenimis, prieš eidamas į tinklapį jis turi atsijungti nuo Facebook sistemos. 

Facebook socialinius įskiepius galima  blokuoti su interneto naršyklės priedais (Add-ons) , pavyzdžiui su „Facebook Blocker.

  Duomenų naudojimas mūsų Facebook fanų puslapyje
-  Nėra vykdomas nuolatinis asmens duomenų rinkimas ar duomenų naudojimas.

Kai jūs apsilankote mūsų FB puslapyje,  paprastai mes  nerenkame ir nenaudojame jokių asmens duomenų. Duomenų kaupimu ir apdorojimu, kaip taisyklė, užsiima Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Airija. Su šios įmonės duomenų apsaugos nuostatų detaliu paaiškinimu galite susipažinti: www.facebook.com/privacy/.


- Išimtinis asmens duomenų kaupimas ir naudojimas.
Jeigu išimties atveju turime patys (išeinant už FB ribų) apdoroti jūsų asmens duomenis (pvz., komentarus), tuomet tai susiję su mums svarbiais tikslais, (pvz., norint atsakyti į jūsų klausimą arba informuoti apie laimėjimą). Šiuo atveju mes esame duomenų tvarkytojas,  todėl mums galioja visos su tuo susijusios duomenų apsaugos normos.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

BDAR 6 str. 1b
(sutarties įgyvendinimas);

BDAR 6 str. 1 f
(teisėtas interesas)
pavyzdžiui, kai yra konkretus įtarimas dėl baudžiamosios veikos.

Išskirtinai mūsų tikslams, pavyzdžiui, konkurso ar kitų akcijų organizavimui.

Duomenys ištrinami, kai išnyksta jų kaupimo tikslas, jeigu nėra prievolės tam tikrą laiką saugoti tokius duomenis.

Atitinkamai Facebook sąlygoms ir techninėms  galimybėms, taip pat, kai išimtiniais atvejais duomenys perimami mūsų sistemų, pagal bendruosius reikalavimus.  

Šiame tinklapyje yra integruoti YouTube komponentai. YouTube yra internetinis video portalas, kuris suteikia galimybę nemokamai įkelti video filmukus, o kiti naudotojai gali nemokamai peržiūrėti, įvertinti ir komentuoti juos. YouTube leidžia talpinti visų rūšių video siužetus, tarp jų ir pilnus filmus, TV laidas, muzikos klipus, trailerius arba pačių vartotojų paruoštus video siužetus.

YouTube valdanti įmonė yra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. YouTube, LLC ,  kuri yra Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV) dukterinė bendrovė.

Kiekvieną kartą užėjus į šio tinklapio polapius, kuriuose yra integruoti YouTube komponentai (video siužetai), susijusio asmens  IT sistemų  interneto naršyklė bus automatiškai veikiama YouTube komponentų tam, kad būtų užkrautas atitinkamas YouTube komponentų turinys. Daugiau informacijos apie YouTube galima rasti  https://www.youtube.com/yt/about/de/.  Šio techninio proceso metu YouTube ir Google gauna žinių, kuriuose mūsų tinklapio polapiuose lankėsi susijęs asmuo.

Jeigu susijęs asmuo tuo pačiu metu yra prisiregistravęs prie savo YouTube paskyros, YouTube  užkraudamas polapį, kur yra YouTube video filmukas, fiksuos konkretų polapį, kuriame lankosi susijęs asmuo. Ši informacija bus renkama per YouTube ir Google  ir priskiriama atitinkamai susijusio asmens YouTube paskyrai.

YouTube ir Google per YouTube komponentus visuomet gauna informaciją, kad susijęs asmuo apsilankė mūsų tinklapyje, jei susijęs asmuo tuo metu, kai užeina į mūsų tinklapį, yra prisijungęs prie YouTube; tai įvyksta nepriklausomai, ar susijęs asmuo YouTube filmuką peržiūri ar ne. Jei susijęs asmuo nenori, kad duomenys tokiu būdu būtų perduodami YouTube ir Google, gali to išvengti, jei prieš užeidamas į mūsų tinklapį atsijungs nuo savo YouTube paskyros.

Su YouTube  duomenų apsaugos nuostatomis, duomenų rinkimu, naudojimu, apdorojimu  YouTube ir Google sistemose, galite susipažinti https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 • Duomenų apsaugos taisyklės dėl Piwik Pro programinės įrangos taikymo ir naudojimo

Šio tinklapio teikėjas tinklapio analizės ir sutikimų valdymo tikslais naudoja Vokietijos bendrovės Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlynas, Vokietija) programinę įrangą PiwikPro. Analitiniai slapukai renkami tam, kad tinklapio teikėjas galėtų optimizuoti tinklapio lankytojų patirtį, gerinti tinklapio kokybę ir turinį. Analitiniai slapukai tinklapio teikėjui suteikia informacijos, kaip vartotojai naudoja tinklapį. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai iš interneto naršyklės vartotojo įrenginyje, juose laikoma informacija apie vartotoją. Ši Informacija renkama reguliariai:

 • IP adresas
 • Operacinė sistema
 • Naršyklės ID
 • Prieigos vieta
 • Prieigos trukmė

Analitiniu slapukų naudojimui, mums reikia aiškiai išreikšto jūsų sutikimo. Šio tinklapio teikėjas analitinius slapukus naudoja tik tuomet, kad gauna atskirą, aiškų sutikimą. Vartotojo sutikimui gauti naudojamas slapukų sutikimo baneris. Gavus sutikimą, analitiniai slapukai naudojami statistinei tinklapio aprėpties analizei, taip pat internetinės rinkodaros priemonių efektyvumo matavimui, taip pat testams, pavyzdžiui, ištestuoti ir optimizuoti įvairias internetinio pasiūlymo versijas ar jų komponentus.

Juridinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis naudojantis PiwikPro yra jūsų aiškiai išreikštas sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Šio tinklapio teikėjas aiškiai pareiškia, kad jūsų duomenys nebus perduoti kitoms trečiosioms šalims, ypač nepriklausančioms ES.

Jei esate davęs sutikimą naudoti analitinius slapukus, galite bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti, atšaukimo pasekmės yra į ateitį nuo sutikimo atšaukimo dienos.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą PiwikPro galite rasti čia: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Teisinis pagrindas

Kaupimo tikslas

Kaupimo trukmė

Galimybė prieštarauti/pašalinti

BDAR 6 str. 1 punktas, a

Duomenų tvarkymo tikslas - optimizuoti mūsų internetinį pasiūlymą ir buvimą internete.

Jei davėte sutikimą naudoti analitinius slapukus, jie bus naudojami statistinei tinklapio aprėpties analizei, mūsų vykdomų rinkodaros priemonių efektyvumo matavimui, testinėms procedūroms, pavyzdžiui, ištestuoti ir optimizuoti įvarais mūsų internetinių pasiūlymų versijas ar jų sudedamąsias dalis.

Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, dėl kurio jie buvo renkami, pasiekti arba kai atšauksite savo sutikimą.

Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, tai galios tinklapio naudojimui ateityje. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

 • Duomenų apsaugos nuostatos dėl Google AdWords slapukų diegimo ir naudojimo

Mūsų tinklapyje yra integruoti Google AdWords. Goolge AdWords yra internetinės reklamos paslauga, kuri  leidžia talpinti reklamą Google paieškos sistemos rezultatuose  ir Google reklamos tinkle. Google AdWords leidžia reklamos užsakovui nustatyti tam tikrus raktažodžius. Reklaminis skelbimas rodomas tik tada, kai vartotojas į paieškos sistemą suveda  raktažodžius ar raktažodžiams reikšmingus paieškos žodžius.  Google reklaminiame tinkle  skelbimai  rodomi pagal automatinį algoritmą tam tikruose temą atitinkančiuose tinklapiuose, atsižvelgiant  į anksčiau nustatytus raktinius žodžius.

Įmonė, teikianti Google AdWords paslaugas, yra  Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV.

Google AdWords tikslas yra  mūsų tinklapio reklama, rodoma trečiųjų šalių tinklapiuose, kurių turinys yra panašaus ar susijusio pobūdžio,  ir Google paieškos sistemos rezultatuose, taip pat trečiųjų šalių persidengianti reklama mūsų tinklapyje.

Jeigu susijęs asmuo patenka į mūsų tinklapį per Google skelbimą, jo IT sistemose bus įdiegtas konversijos slapukas. Kas yra slapukai, jau buvo paaiškinta anksčiau. Konversijos slapukas galioja 30 dienų, po to jis nebegali identifikuoti susijusio asmens. Per galiojančius konversijos slapukus galima sekti, ar mūsų tinklapyje buvo iššaukti tam tikri polapiai, pavyzdžiui, prekių krepšelis elektroninės parduotuvės sistemoje.  Konversijos slapukais ir mes, ir Google gali matyti, ar per Google AdWords į tinklapį patekęs susijęs asmuo sugeneravo apyvartą, taip pat sekti, ar prekių krepšelis buvo apmokėtas, ar pirkimas nutrauktas.

Konversijos slapukų pagalba surinktus duomenis ir informaciją Google naudoja tinklapio apsilankymų statistikai.  Tokią lankytojų statistiką naudojame ir mes, tam kad  įvertintumėme bendrą per Google AdWords skelbimus į mūsų tinklapį nukreiptų vartotojų skaičių, analizuotumėme  kiekvieno AdWords skelbimo rezultatus ir ateityje galėtumėme optimizuoti mūsų užsakomus AdWords skelbimus. Nei mes, nei kiti Google AdWords reklamų užsakovai negauna informacijos iš Google, kuri leistų identifikuoti konkretų asmenį.

Konversijos slapukai išsaugo  su asmens duomenimis susijusią informaciją, pavyzdžiui, tinklapius, kuriuose lankėsi susijęs asmuo.  Kiekvieno apsilankymo mūsų tinklapyje metu gauti asmens duomenys, įskaitant įrenginio, per kurį jungėsi,  IP adresą, bus persiunčiami į Google, JAV. Šie asmens duomenys bus saugomi Google, JAV. Google  šiuos techninio proceso būdu surinktus asmens duomenis tam tikromis sąlygomis perduoda trečiosioms šalims.

Susijęs asmuo, atitinkamai pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus, gali  išreikšti savo ilgalaikį nesutikimą diegti slapukus ir taip užkirsti kelią mūsų tinklapio diegiamiems slapukams (procedūra, kaip tai padaryti, buvo aprašyta aukščiau).   Toks interneto naršyklės nustatymas taip pat užkerta kelią Google konversijos slapukų diegimui susijusio asmens IT sistemose. Iš interneto naršyklės ar programų bet kuriuo metu  galima ištrinti ir jau įdiegtus Google AdWords  slapukus.

Dar daugiau, susijęs asmuo gali pasinaudoti galimybe, prieštarauti  Google tiekiamai interesais apibrėžtai reklamai. Tam jis turi iš kiekvienos naudojamos interneto naršyklės  paspausti į nuorodą www.google.de/settings/ads  ir ten nustatyti norimus nustatymus.

Daugiau informacijos ir galiojančios Google duomenų apsaugos nuostatos: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 • Duomenų apsaugos taisyklės dėl Google Maps programinės įrangos taikymo ir naudojimo

Savo tinklapyje naudojame tiekėjo Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) žemėlapių paslaugą Google Maps. Google Maps žemėlapių naudojimas suteikia mums galimybę tinklapyje parodyti vietas, kur įsikūrusi mūsų įmonė ir partnerių parduotuvės, taip tinklapis tampa draugiškesnis vartotojams.

Žemėlapių paslaugos Google Maps integravimui naudojame Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API yra programavimo sąsaja, kuri naudojama žemėlapių paslaugai Google Maps prijungti prie mūsų tinklapio ir leidžia naudotis su paslauga susijusiomis funkcijomis. Šios sąsajos funkcijų įgyvendinimui, kai jos yra naudojamos, turi būti užmegztas ryšys tarp jūsų naršyklės ir tiekėjo Google LLC serverių. Šio proceso metu Google Maps žemėlapių paslauga į jūsų naršyklės atmintį (vadinamąją slapukų atmintį (cache memory), įkelia savo tinklalapio šriftus (skaitmeninius šriftus), kad būtų įmanoma teisingai atvaizduoti ir pateikti žemėlapių vaizdus.

Naudojantis žemėlapių paslauga Google Maps, jūsų asmeniniai duomenys (pvz., IP adresas) yra perduodami Google ir saugomi Google serveriuose. Norime atkreipti dėmesį, kad mes neturime įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka Google LLC. Mes žinome apie duomenų perdavimą į trečiąją šalį ir įgyvendinome atitinkamas apsaugos priemones pagal BDAR 46 str. nuostatas, siekdami užtikrinti teisėtą ir saugų jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei paslaugų teikėjas Google LLC turi galiojantį sertifikatą pagal ES ir/ar JAV Duomenų apsaugos sistemą, ši sistema taip pat bus taikoma.

Google Maps žemėlapių naudojimas ir su tuo susijęs asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas tik tuo atveju, jei duosite aiškų sutikimą pagal str. BDAR 6 straipsnio 1 dalį. Žinoma, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, su veikimu į ateitį. Tai galima padaryti spustelėjus atitinkamą parinktį kiekvieno puslapio, kuriame įterptas Google Maps žemėlapis, apačioje. Duomenų tvarkymo teisėtumas iki atsisakymo momento lieka nepakitęs.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Google tvarko jūsų asmens duomenis ir Google vykdomą duomenų apsaugą, žr. atitinkamą Google Privatumo politiką: Google.

 • Kiti socialinės žiniasklaidos įskiepiai (Plug-In)

Jei mūsų tinklapyje pastebėsite kitų socialinės žiniasklaidos įskiepių, informacija apie jų taikomą asmens duomenų apsaugą rasite kiekvieno tiekėjo duomenų apsaugos informacijoje. Jei tokios informacijos nerasite, kreipkitės į mus, rekvizituose nurodytais kontaktais.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

BDAR 6 str. 1 f
(teisėtas interesas)

Trečiųjų šalių slapukų diegimo tikslas ir teisėtas interesas yra pagerinti jums teikiamą pasiūlymą pagal jūsų vartojimo elgsenos analizę.  Kaip taisyklė, trečiosioms šalims perduodami jau pseudonimizuoti  duomenys.  Be to, jūs patys galite užkirsti kelią trečiųjų šalių slapukų diegimui atitinkamai parinkdami savo naršyklės nustatymus.  Daugiau informacijos trečiųjų šalių duomenų apsaugos informacijose. 

Trečiųjų šalių slapukai  išsaugomi vartotojo įrenginyje ir iš jo perduoda informaciją mūsų tinklapiui.  Jūs, kaip vartotojas, galite pilnai kontroliuoti trečiųjų šalių slapukų naudojimą.

Pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, galite atjungti arba apriboti trečiųjų šalių slapukų duomenų perdavimą. Jau išsaugoti trečiųjų šalių slapukai gali būti bet kada ištrinti. Tai galima padaryti ir automatiškai.

Flash slapukų informacijos perdavimas gali būti sustabdytas ne per naršyklės, o per Flash player nustatymų pakeitimus.

14. Naujienlaiškiai

Užsisakydami mūsų naujienlaiškį sutinkate, kad jūsų el. pašto adresas bus naudojamas reklamos tikslams tol, kol atsisakysite šios paslaugos. El. paštu jums  bus nuolat siunčiama informacija aktualiomis temomis, taip pat specialūs pasiūlymai, pavyzdžiui, apie vykstančias akcijas. El. pašto laiškai, remiantis mūsų turima informacija, gali būti personalizuoti ir individualizuoti.

Kadangi nesate pateikęs raštiško sutikimo naujienlaiškių registracijai, mes naudojame taip vadinamą dvigubo patvirtinimo procedūrą (Double-Opt-In), t.y.  naujienlaiškiai jums bus pradėti siųsti el. paštu tik tuomet, kai jūs mums aiškiai patvirtinsite, kad norite aktyvuoti naujienlaiškių siuntimą. Tuomet mes atsiųsime informacinį el. laišką, kuriame bus prašoma paspausti laiške esančią nuorodą ir taip  patvirtinti, kad norite gauti mūsų naujienlaiškius.

Jeigu jūs nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių, bet kuriuo momentu galite atsisakyti, be jokių išlaidų, išskyrus bazinius informacijos perdavimo kaštus.  Atsisakyti naujienlaiškio galite paprasčiausiai paspausdami nuorodą, kuri yra kiekviename naujienlaiškyje, arba atsiųskite mums  el. laišką, kuriuo atsisakote  naujienlaiškių prenumeratos.

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

Duomenų tvarkymo pagrindas , kai vartotojas pats registruojasi naujienlaiškių prenumeratai, yra vartotojo sutikimas pagal

BDAR 6 str. 1 a
(sutikimas)

Vartotojo el. pašto adreso rinkimas skirtas tam, kad būtų galima atsiųsti naujienlaiškius.

Kitų asmens duomenų rinkimas registracijos metu skirtas  užkirsti kelią  neteisėtam paslaugų ar el. pašto adreso vartojimui.

 

Duomenys bus ištrinti iš karto, kai jie nebebus reikalingi tam tikslui, dėl kurio buvo kaupiami. Vartotojo el. pašto adresas bus saugomas tol, kol aktyvi naujienlaiškių prenumerata.

Kiti  registracijos metu surinkti asmens duomenys (pvz., IP adresas, registracijos laikas) paprastai ištrinami po 7 dienų.

Naujienlaiškių prenumeratą vartotojas bet kuriuo momentu gali nutraukti. Kiekviename naujienlaiškyje yra speciali deaktyvavimo nuoroda, kuria pasinaudojus galima atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos.

Naujienlaiškių prenumeratos atsisakymas  tuo pačiu metu yra ir vartotojo sutikimo saugoti registracijos metu pateiktus asmens duomenis atšaukimas. 

15. Konkursai

Mes reguliariai organizuojame konkursus, žaidimus, kurių dalyviai gali laimėti prizų. Konkursų tipas, apimtis, taip pat prizai ir dalyvavimo sąlygos kyla iš  dalyvavimo taisyklių. Norint dalyvauti konkurse būtina pateikti asmens duomenis. Kokius duomenis reikės privalomai pateikti, priklauso nuo konkurso registracijos formos. Minimaliai bus tvarkomi tokie asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Gimimo data
 • Laipsnis, lytis
 • El. pašto adresas

Dalyviai savanorišku pagrindu gali pateikti kitus asmens duomenis, pavyzdžiui, adresą.        

Teisinis pagrindas

Saugojimo tikslas

Saugojimo trukmė

Pašalinimo ir prieštaravimo galimybė

BDAR 6 str. 1b
(priemonių sutarties inivijavimui  įgyvendinimas) konkursui  vykdyti

BDAR 6 str. 1 a
(sutikimas) reklamos siuntimui

BDAR 6 str. 1b
(priemonių sutarties inivijavimui  įgyvendinimas) prizo pristatymui

 

Šie duomenys reikalingi organizuojamo konkurso įgyvendinimui, kad būtų įmanoma identifikuoti dalyvius, patikrinti ar dalyviai atitinka amžiaus cenzą, kontaktuoti su dalyviais ir informuoti juos apie laimėjimus.

Be to, jūsų asmens duomenys gali būti išsaugoti, kad būtų galima siųsti reklamą arba pristatyti laimėtus prizus.

Kadangi prizų pristatymas vyksta per kurjerius ar kitus trečiuosius asmenis (partnerius), dalyvių duomenys transportavimo tikslais perduodami tokiems partneriams.

Registracijos formoje pateikti duomenys bus tvarkomi išskirtinai konkurso vykdymo tikslais, o jam pasibaigus,  organizatoriaus bus ištrinti.

Turite teisę bet kuriuo metu   kreiptis į duomenų valdytoją arba jo paskirtą duomenų naudotoją dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų, susijusių su konkursu. Šiame dokumente nurodytos susijusių asmenų teisės pilnai galioja konkursų dalyviams.

       

17. Asmens duomenų subjekto teisės

Jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, jūs laikomas susijusiu asmeniu pagal BDAR, todėl turite šias teises duomenų valdytojo atžvilgiu:

• Teisė į informaciją

Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar yra tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

• duomenų tvarkymo tikslai;
• atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
• duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys;
• kai įmanoma, numatytas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
• teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
• teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
• kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;
• tai, kad esama BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Jūs turite teisę, reikalauti informacijos, ar jūsų asmens duomenys yra perduodami trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms. Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

• Teisė reikalauti  ištaisyti duomenis  

Turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis.

• Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Galite reikalauti  apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei  yra tokios sąlygos:

• Jei jūs ginčijate su jumis susijusių asmens duomenų teisingumą laikotarpį, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų teisingumą;
• Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs atsisakote ištrinti asmens duomenis, vietoj to  reikalaujate apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
• Duomenų valdytojui duomenų tvarkymo tikslams nebereikia asmens duomenų, tačiau jums jų reikia dėl teisinių ieškinių pagrindimo, vykdymo ar gynimo;
• Kai jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 str. 1 ir dar nėra patvirtinta, ar  duomenų valdytojo teisėtas interesas  yra svaresnis už jūsų interesą.

Jeigu jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokie duomenys gali būti tvarkomi tik  gavus jūsų sutikimą arba kai vykdomi, ginami teisiniai ginčiai, arba siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba dėl svarbaus viešojo ES ar valstybės narės intereso.

Jeigu duomenų tvarkymo apribojimas dėl vienos iš aukščiau paminėtų priežasčių yra apribojamas, duomenų valdytojas turi jus informuoti  prieš atšaukiant apribojimus.

• Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

       • Ištrynimo pareiga

Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

• asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
• asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal BDRAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
• asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį;
• asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
• asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis  Europos Sąjungoje arba valstybėje narėje galiojančios teisinės prievolės, kuri taikoma duomenų valdytojui;
• asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.  

       • Informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal BDAR 17  str. 1 dalį privalo juos  ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

       • Išimtys

Teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

• siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
• siekiant laikytis Europos Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytų teisinių prievolių, kuriomis reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
• dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies h bei i punktus ir 9 straipsnio 3 dalį;
• archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, laikantis BDAR 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl 1 dalyje nurodytos teisės gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;
• siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma , kai duomenų valdytojui teisės aktais nustatyta pareiga  saugoti informaciją, susijusią su  asmens duomenimis. Tokiu atveju vietoj ištrynimo taikomas asmens duomenų tvarkymo apribojimas. 

• Prievolė pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, duomenų valdytojas praneša apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, vykdomą pagal BDAR  16 straipsnį, 17 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnį, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektui paprašius, duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektą apie tuos duomenų gavėjus.

• Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

• duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR  6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
• duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

Tai negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Teisė į duomenų perkeliamumą netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

• Teisė nesutikti

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, duomenų subjektas gali naudotis savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

• Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydamas atšaukimo priežasčių. Atšaukus sutikimą, duomenų valdytojas  nedelsdamas ištrina asmens duomenis ir toliau nebetvarko jų. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

• Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį. Tai negalioja, jeigu sprendimas:

• yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo;
• yra leidžiamas Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti; arba
• yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.

Bet kuriuo atveju šie sprendimai negali būti grindžiami BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais specialių kategorijų asmens duomenimis, nebent taikomi 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktai ir yra nustatytos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms, laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.

1 ir 3 nurodytais atvejais  duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės, laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

• Teisė skųstis priežiūros institucijai

Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu tas duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant BDAR.

Priežiūros institucija, kuriai pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie skundo nagrinėjimo pažangą ir rezultatus, be kita ko, apie galimybę imtis teisminių teisių gynimo priemonių pagal BDAR 78 straipsnį.

17. Informacijos apie duomenų apsaugą pakeitimai

Informacijos apie duomenų apsaugą redakcijos data yra nurodyta  apačioje. Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu pakeisti informaciją apie duomenų apsaugą (taikant galiojimo į ateitį principą).  Aktualią dokumento redakciją galima perskaityti tiesiai virš internetinio pasiūlymo. Susipažinkite su mūsų internetiniais pasiūlymais ir galiojančia informacija apie duomenų apsaugą.  

Aktuali redakcija: 2019 m. spalio mėn.

Duomenų valdytojas:  Rekvizitai

Informacija verslo partneriams (ypatingai klientams ir tiekėjams) dėl asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR 12, 13, 14 ff  ir  21 str.

Gerb. p.,
Mielas partneri, 

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) nustatė mums pareigą teikti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų naudojimą  (BDAR 13 str.). Mes rūpestingai vykdome šią pareigą.  Duomenų apsaugai ir asmens duomenų tvarkymui skiriame ypatingą dėmesį, užtikrindami asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. Jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės, mes mielai atsakysime į  jums rūpimus klausimus. Teikiame šią su jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją:

1. Duomenų valdytojo pavadinimas

Duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą yra 

UAB DAW Lietuva

2. Vadovas, duomenų tvarkymo vadovas

 • Vadovas

Įmonės vadovas:

Edita Sakalauskienė

 • Asmens duomenų tvarkymo vadovas, atsakingi asmenys

Asmens duomenų tvarkymo vadovas 

Edita Sakalauskienė

3. Duomenų valdytojo rekvizitai

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4
LT-07156 Vilnius 

Tel.: +370 5 2602015
el. paštas: info@daw.lt 

 

4. Duomenų tvarkymo tikslas

DAW SE, kuriai priklauso UAB DAW Lietuva,  nuo  1895 m. kuria, gamina ir parduoda inovatyvių dangų sistemas. Jau penktos kartos valdoma nepriklausoma šeimyninė įmonė nuosekliai augdama tapo trečia pagal dydį  dažų gamintoja Europoje ir jau daugelį metų užima lyderio pozicijas Vokietijoje ir Austrijoje. Lietuvoje  DAW Lietuva yra sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų lyderė. 

DAW koncernui priklauso eilė stiprių prekinių ženklų, įmonė yra inovacijų lyderė dažų, šiltinimo ir statinių apsaugos rinkose, patikima partnerė savo klientams ir tiekėjams.  Mūsų verslas yra inovatyvių dangų - dažų, lako, šiltinimo sistemų, statinių apsaugos - gamyba ir platinimas. DAW grupės įmonės veiklą vykdo daugelyje šalių Europos Sąjungoje ir už jos ribų, pvz., Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.  DAW įmones galite rasti http://www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html.

Asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtumėme su jumis, kaip klientu, įgyvendinti sutartinius santykius (inicijuoti, sudaryti, vykdyti ir užbaigti pardavimo, pristatymo, paslaugų teikimo procesus).

5. Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome tokias asmens duomenų kategorijas:

 • Įmonės pavadinimas
 • Kontaktinio asmens vardas ir pavardė
 • Kontaktinio asmens gimimo data
 • Adresas (įmonės arba privataus kliento)
 • Banko duomenys
 • Kiti mokėjimo duomenys (Kreditinės kortelės ir kt.)
 • Prekių pardavimo statistika
 • Apyvartos skaičiai
 • Verslo komunikacijos turinys (verslo laiškai, el. laiškai, žodinės ar nežodinės korespondencijos pastabos).

6. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

 • Sutartis  pagal  BDAR  6 str.  1 b (pvz., pirkimo, pristatymo, aptarnavimo sutartys);
 • Sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 a, 7 str. (pvz.,  naujienlaiškis, duomenų perdavimas į trečiųjų šalių padalinius, įtrauktų šalių informavimas);
 • Teisinių prievolių vykdymas  pagal BDAR 6 str. 1 c (pvz.,  pranešimai finansų tarnyboms,  atsakymai į teisėsaugos  ar duomenų apsaugos institucijų užklausas);
 • Teisėti interesai pagal BDAR 6 str. 1  f (pvz., reklama, siunčiama esamiems tiekėjams, savininko teisės,  teisinių pretenzijų iškėlimas ir pagrindimas; IT saugumo garantavimas, kelio užkirtimas baudžiamosioms veikoms ir jų atskleidimas,  stebėjimas video kameromis, kuris reikalingas ir tarnauja įrodymų surinkimui baudžiamųjų veikų atveju, taip pat klienų ir darbuotojų apsaugai,  savininko teisės įgyvendinimui, patalpų apsaugai (įėjimo kontrolė).

7. Gavėjai ar gavėjų rūšys

Siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ar įstatymines prievoles jūsų asmens duomenys bus perduodami šiems gavėjams ar gavėjų grupėms:

 • Atitinkamų įmonės padalinių darbuotojams
 • Bankinėms institucijoms
 • Draudimo įmonėms
 • Išoriniams paslaugų tiekėjams
  • IT paslaugų tiekėjams
  • Hostingo paslaugų tiekėjams
  • Marketingo paslaugų tiekėjams
 • Logistikos įmonėms
 • Bylų naikinimo paslaugas tiekiančioms įmonėms
 • Duomenų apsaugos pareigūnams
 • Mūsų savarankiškiems padaliniams užsienyje, jei jūsų užklausa yra iš ten 
 • Kontrolės arba audito įmonėms
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms kontrolės institucijoms

8. Perdavimas trečiosioms valstybėms

Jeigu  per mūsų tinklapį teiraujatės informacijos apie kitoje valstybėje veikiančias DAW koncerno įmones ar užsienyje parduodamus mūsų produktus ar teikiamas paslaugas, informacija bus nukreipta į DAW įmonę kitoje šalyje ES ar už ES ribų. Kai kuriose valstybėse, pvz., Rusijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ar Turkijoje  BDAR nuostatos negalioja, todėl  jose nėra garantuojama  BDAR nustatyta asmens duomenų apsauga. Dėl šios priežasties perduodami jūsų duomenis trečiosioms valstybėms prašome aiškiai išreikšto jūsų sutikimo. 

9. Asmens duomenų saugojimo trukmė ir ištrynimas

Siekdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir įstatymines prievoles, jei nėra kito teisėto intereso pagal BDAR 6 str. f nuostatas, kuris suteiktų pagrindą ilgesnės trukmės saugojimui, nustatome tokią asmens duomenų saugojimo trukmę:

Jei privaloma, mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tol, kol trunka mūsų verslo santykis, tai apima ir sutarties iniciavimo bei sudarymo laikotarpį.  Dokumentus, kuriems šalyje galiojančiais teisės aktais yra nustatyti atitinkami saugojimo terminai, privalome saugoti tuose teisės aktuose numatytą laikotarpį.

Be to, saugojimo trukmę lemia ir teisės aktais nustatyti senaties terminai, kurie atskirais atvejais gali trukti nuo 3 iki 30 metų.

 • Verslo korespondencija: 10 metų
 • Sutartys: 10 metų
 • Sąskaitos: 10 metų
 • Nutarimai, nuosprendžiai, teisminiai dokumentai: 30 metų

10. Teisė į informaciją, duomenų taisymą ir kt.

Mūsų atžvilgiu jūs turite tokias su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

 • Teisė susipažinti su duomenimis;
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis ir teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Teisė į asmens duomenų tvarkymo apribojimą; 
 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą;
 • Teisė skųstis duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl asmens duomenų tvarkymo, jei jūs nesutinkate, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • Sutikimo atšaukimo teisė: turite teisę bet kada atšaukti laisva valia duotą savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Toks sutikimo atšaukimas  neturi įtakos duomenų, surinktų iki atšaukimo momento, tvarkymui;
 • Teisė nesutikti:  turite teisę dėl su jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR  6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą;
  • Duomenų valdytojas nebetvarko su jumis susijusių asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar pagrįsti teisinius reikalavimus;
  • Kai jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
  • Kai jūs išreiškiate prieštaravimą duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi;
  • Naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, galite naudotis savo teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

11.  Abipusio tvarkymo taisyklė

Jei mes perduodame jūsų ar mūsų klientų duomenis tolimesniam tvarkymui, pavyzdžiui, pagal vadinamųjų „krovinių perkrovimo“ vykdymą, paprastai tai  nelaikoma duomenų tvarkymu, o duomenų perdavimu, nes tokie duomenys tvarkomi tik mūsų tikslams, kad galėtumėme įgyvendinti prievolę savais ištekliais. Siekiant užtikrinti teisinę atitiktį mes nustatome tokias abipuses duomenų tvarkymo taisykles: 

 • Užsakovas ir Vykdytojas įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti pagal  BDAR reglamento nuostatas ir nacionalinės teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą.
 • Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojai, taip pat pagalbiniai darbuotojai yra duomenų apsaugos subjektai, pagal BDAR 29 str. yra įpareigoti atsakingai elgtis su asmens duomenų saugumu, laikantis visų šalyje galiojančių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą.   Vykdytojas ar Užsakovas vadovaudamasis BDAR 28 str. pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga. Tai galioja ir jei Vykdytojas ar Užsakovas vykdydami užsakymą tam tikras funkcijas perduoda trečiosioms šalims. Įsipareigojimas dėl konfidencialumo/duomenų tvarkymo, galioja visiems asmens duomenims ir  aplinkybėms, taip pat  ir priemonėms apsaugoti šiuos duomenis. Užsakovas ir Vykdytojas ypatingai  atsakingi, kad be asmens leidimo tvarkymui nebūtų perduodami jokie asmens duomenys. 
 • Vykdytojas, gavęs asmens duomenis iš Užsakovo ar trečiosios šalies užsakymo vykdymui ar, vykdant užsakymą,  pats rinkdamas, juos naudoja išskirtinai tik  užsakymo įvykdymo tikslams.  Užsakovas patvirtina savo sutikimą, kad Vykdytojas šiuo tikslu tvarkys asmens duomenis. Jei asmens duomenys naudojami kitam tikslui, nei nurodyto užsakymo įgyvendinimui (pakeičiamas tikslas), reikia atskiro raštiško Užsakovo sutikimo.
 • Asmens duomenų perdavimo atveju Užsakovas užtikrina Vykdytoją, kad jis turi teisę tvarkyti asmens duomenis pagal BDAR ir nacionalinės teisės nuostatas. 
 • Jeigu Užsakovas ir/ar Vykdytojas pažeidžia šiuos įsipareigojimus,  kita šalis gali reikalauti žalos atlyginimo arba pateikti regresinį ieškinį.
 • Vidaus santykiuose Užsakovas ir Vykdytojas už pažeidimus atsako savo atsakomybės ribose.  Jeigu pažeidimas yra abipusis, Vykdytojas ir Užsakovas atsako abu proporcingai savo kaltės daliai. 
 • Jei asmuo ar priežiūros institucija  patraukia atsakomybėn vieną iš šalių (atsakomybė, žalos atlyginimas, bauda ir t.t.), nors už pažeidimą atsakinga kita šalis,  atsakingoji šalis sulig pirmu prašymu  įsipareigoja atlyginti už tai kitai šaliai.
 • Užsakovo ir Vykdytojo prievolės galioja ir pasibaigus sutarčiai.

Aktuali redakcija: 2019 m. spalio mėn.

Cookies